Greenest

Greenest: Μια Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή.

Η Φιλοσοφία των Προγραμμάτων του  Greenest , έχουν  συνδέσει ταυτόχρονα  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, φιλικών προς το περιβάλλον, με την αξιολόγηση των πιο οικονομικών αλλά και ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού.

Μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν. Με τα  καινοτόμα προγράμματα της Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης  , δημιουργούνται επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της Αναγκαιότητας , καλύπτοντας  συμπληρωματικά την Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) .

Η Greenest στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Όταν υπάρχει περισσότερη προορατικότητα από τον  Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα στον σχεδιασμό των προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης , με επαγγελματική βαρύτητα  στην προστασία της Δημόσιας Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος .

Τότε μαζί  και με την προνοητικότητα στην επαγγελματικά καλύτερη εκτίμηση έκθεσης μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής & υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) θα συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών από ‘’ηθελημένη’’ αμέλειααδιαφορία ή/και αδυναμία που θα προκαλέσει μη ορθές διαχειριστικές ενέργειες  ‘’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης ρύπων βιολογικών παραγόντων, ώστε να προλαμβάνουν δυναμικά ένα μεγάλο φάσμα απειλών προστατεύοντας έτσι την Δημόσια Υγεία.

Το Greenest σε συνεργασία με όλα τα τμήμα Υποστήριξης  της KlinTec , δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης, με καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών, δημιουργώντας επαναστατικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της Αναγκαιότητας του After Sales Service.

Η προσπάθεια μας , αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης  σε όλους τους Εφαρμοστές  του Klintec.Net ,  ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.  Στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η αναρτητέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας ως εξαιρετικά επείγουσα,(‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  μας αναδεικνύει την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς), αλλά και την αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, δημιουργώντας  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , ώστε να εξασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής , για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον.

Οι Επαγγελματίες Επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.Α.ΑΤ), επεκτείνονται διαρκώς με διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, για την κάλυψη των αναγκών στους τομείς των Υπηρεσιών Ελέγχου, μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής.

Έτσι, με τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες Υποστήριξης, θα μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα παροχής υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, βασισμένο στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής, άλλα και στους Κανονισμούς ορθής χρήσης των βιοκτόνων, για την Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον.

Με την Εφαρμοσμένη Στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, με Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης, αναζωογόνησης και εξυγίανσης του περιβάλλοντα χώρου, οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ( Απεντομώσεων –Μυοκτονίων , Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, κλπ) εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, ώστε να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Οι Επαγγελματικές Bio- Εφαρμογές απορρύπανσης με αναζωογόνηση και εξυγίανση, σε επίπεδο υπηρεσιών , είναι μια νέα μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες, με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή.

Για να υπάρξει η συνεχόμενη καθαρότητα του εσωτερικού αέρα ,  θα πρέπει να προηγηθεί η υποχρεωτικότητα του  καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) , αλλά και η αναγκαιότητα της  μηδενικής  συγκέντρωσης  από κάθε ‘’δραστική ουσία’’ στις επιφανές των χώρων . Το εν λόγο εγχείρημα καλύπτεται από την καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης στοχεύοντας στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, μιας και  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

H ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές που  προσφέρουν καθαρισμό-απολύμανση, θα πρέπει να χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους ,με  επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για Παροχές Σύγχρονων Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας

Η Greenest  υποστηρίζει τους Υγειονομικά Υπεύθυνους  Επιστήμονες ή επιστήμονες σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα , με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών, στην ειδικευμένη  πρακτική εκπαίδευση του ειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Η  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, βοηθά στην λύση των προβλημάτων ζωτικής σημασίας που προκύπτουν.

Σε όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια δίνεται μεγάλη βαρύτητα , από τον Καθηγητή Εντομολογίας Αθανασίου Χρήστο στους κοριούς, διότι μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους σε ένα χώρο, μπορεί να μην αποκλείουν την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών και να συνδεθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία άμεσα με τις Λοιμώξεις στην Δημοσιά Υγεία. Επιπλέον δε, το αποτέλεσμα του ‘’ αναδυόμενου  χημικού κοκτέιλ ’’ στον τρόπο αλληλεπίδρασης,  δεν μπορεί να αποκλειστεί για την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, με την εισπνοή του.

Η άμεση προεργασία με τον απαιτούμενο Επαγγελματικό Εξοπλισμό των Bio –εφαρμογών, κρίνεται απαραίτητη πριν ή και μετά από κάθε εφαρμογή, είτε με βιοκτόνα ή /και οποιασδήποτε μορφής ατμού (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C),για την καταπολέμηση των  ‘’απρόσκλητων επισκεπτών’’ μας, στους εσωτερικούς χώρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει δίνεται  και στην εξάπλωση της νόσου Chagas με το Kissing Bug,  καθώς μεταδίδεται από μολυσμένα έντομα, κυρίως κοριούς, που πολλοί νομίζουν ότι είναι Αφυλίδες ‘‘ βρομούσες ’’ ή/και  “κοριοί” του ελάτου,  αφού θεωρείται μια από τις παραμελημένες παρασιτικές λοιμώξεις για τη δημόσια υγεία.  Ένας λόγος επιπλέον που ο επαγγελματίας εφαρμοστής,  έκτος τις γνώσεις πάνω σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων,  ως προς την  πιο ορθή και ακριβή αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ,πρέπει να έχει και τον απαιτούμενο  επαγγελματικό εξοπλισμό.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα δεν Απολυμαίνονται.

Βλέπε Ορισμοί – Απολύμανση  Βλέπε  Ορισμοί – Βιοκτόνα

Μέσα από το πρόγραμμα Greenest  καλύπτουμε με μια ολοκληρωμένη επένδυση για τα ’’ Καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον’’ και τα δυο κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων  με αστέρια, στο Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), με την αξιόπιστη εφαρμογή του «ανέγγιχτου πλυσίματος τους»  αλλά και για το  Κριτήριο 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) , χωρίς ‘’παράπλευρες απώλειες’’   αρνητικών αποτελεσμάτων, ώστε να μπορεί να συνδεθεί και η προβολή των πελατών σας  στην κατηγορία (Αναζήτηση …“Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”)

Οι επιστήμονες οφείλουν να γνωρίζουν , ότι ακαρεα, δεν απολυμαίνονται, αλλά και όπως τονίζεται και στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα στην  (Σελίδα 27), σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση  έχουν η καθαριότητα, οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στα ακάρεα της σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με εξειδικευμένο καθαρισμό . Οι δε Ιατρικοί επιστήμονες επισημαίνουν, ότι εκτός από, τα περιττώματα των ακέραιων και η αποσύνθεση τούς, τα σπόρια των  βακτηριδίων της μούχλας  μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα  στις Λοιμώξεις.

Όλα αυτά τονίζονται, γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, διότι ως επαγγελματίες  που παρέχετε υπηρεσίες καθαρισμού στρωμάτων , πρέπει να έχετε Βεβαιωμένη εκπαίδευση για την ορθή εφαρμογή των Bio- εφαρμογών  απορρύπανσης στρωμάτων µε εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου , ώστε να  μπορείτε  να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της  “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’, αποφεύγοντας έτσι  στο μέγιστο βαθμό τα  αρνητικά αποτελέσματα.

Προσοχή: Όταν οργανισμοί ή φορείς  αναγγέλλουν διαγωνισμούς ή αναθέσεις  εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης  μικροβιοκτονίας (πχ σε σχολειά και κτήρια ) οφείλουν να γνωρίζουν ότι επ ουδενί δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Αναγγελία/ Γνωστοποίηση (βάσει του Ν.3919/2011) από το ΥΠ.Α.Α.Τ και ούτε Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν το ΥΠ.Α.Α.Τ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας. Απεναντίας  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει  πιστοποιημένους εφαρμοστές  και έναν συνεργαζόμενου Υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα

Η υιοθέτηση συμπληρωματικών καινοτόμων μεθόδων που να καλύπτουν την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Μία ολιστική προσέγγιση με σύγχρονες τεχνολογίες ως εργαλείο για τις εξατομικευμένες μεθόδους που μειώνουν ακόμα και την χρήση χημικών κατά 5/6

Η αναβαθμισμένη διαχείριση και θωράκιση από τους βιοκινδύνους  εντάσσεται στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του  δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, αλλά και για τον λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, όπου αφορά την υγεία όλων μας.

Με την εφαρμογή του σχεδίου των ‘’τεσσάρων σημείων’’ ως συμπληρωματικό υλικό στην απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20),εξασφαλίζουμε την ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης και αποκατάστασης του κάθε εσωτερικού χώρου. Στην συνεχεία με την ανάπτυξη του προγράμματος  της  ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’  κατά των Λοιμώξεων, εξασφαλίζουμε την επάρκεια των βασικών εφαρμογών πρόληψης , για δε την αερογενή μετάδοση απέναντι στην  ”αναπνευστική υγιεινή” με την  ‘’Πιστοποιημένη περιβαλλοντική υγιεινή’’ στους εσωτερικούς χώρους,  για δε τις επιφάνειες τους με την  αόρατη προστασία  και το τείχος των «Νανοπαγίδων» ώστε ολοκληρωμένα- να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.

Τα  προγράμματα καλύπτουν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε σχολεία , βρεφονηπιακούς -παιδικούς σταθμούς και Μ.Μ.Μ. τους, χώρους  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , Μονάδες & κέντρα – ιατρεία φροντίδας υγείας, Επαγγελματικούς χώρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, κλπ .

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσήσας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/greenest-μια-εναλλακτική/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

Χρήσιμα άρθρα

Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.

Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.

Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.

Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!