Sterial II

Η Ολοκλήρωση μιας Αναβαθμισμένης  Υγειονομικής Εξασφάλισης. 

Sterial Premium Air Purifier II

Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης που ενσωματώνει την τεχνολογία ”Τριπλού Φραγμού”

Καινοτόμος, Πιστοποιημένη Συσκευή Καθαρισμού του Αέρα Yψηλών Απαιτήσεων

Με την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα  θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’,  τα ανθεκτικά βακτήρια, τα “υπερβακτήρια” , άλλα και τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.

Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για τον έλεγχο της συσκευής περί µη διαφυγής ή εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-C, UV-A, UV-B) από αυτή.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής για τον έλεγχο της συσκευής για τον παραγόμενο αέρα µέσω του προσδιορισμού αιωρούμενων σωματιδίων. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής περί της αποτελεσματικότητας της συσκευής για βακτήρια, ιούς και μικρόβια και ειδική βεβαίωση για τον νέο ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών περί της καταλληλόλητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα της συσκευής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής για την μη τοξικότητα των φίλτρων. Το εργαστήριο είναι επιπέδου 2 και είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Παραγόμενου Αέρα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΚΟ  Μη Παραγωγής  Όζοντος από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΚΟ Περιβαλλοντικής Μέτρησης: Έκθεση μετρήσεων εκπομπών αιωρούμενων στερεών σωματιδίων

Ειδική Επισήμανση:

Εκδίδεται Μοναδικό Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2, βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από Πιστοποιημένο Εργαστήριο από το Ε.Σ Υ.Δ

Η συσκευή STERIΑL διαθέτει δύο (2) κατατεθειμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), συγκεκριμένα:

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 231 – 0004071711 (µε Αριθμό Κατάθεσης: 20210100071)

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 231 – 0004074827 (µε Αριθμό Κατάθεσης: 20210100073

Υλικό Συσκευής

Εξ’ ολοκλήρου από βαρέος τύπου διελασμένο αλουμνίο με ανοδιωμένη επιφάνεια 100% ανακυκλώσιμο 

Yψηλών επιδόσεων καινοτόμος, πιστοποιημένη συσκευή καθαρισμού του αέρα

Κατάλληλη για :   450 m³/h  Μέγιστη Ροή ροής αέρα:  1.500 m³/h

Οι Μέθοδοι Πολλαπλής Θωράκισης του αύριο στον Τουρισμό –Σήμερα!

Η συσκευή με την Κατοχυρωμένη Πατέντα Τεχνολογίας ‘’Τριπλού Φραγμού’’  Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– είναι το Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα. Λειτουργεί ως εξειδικευμένος καθαριστής αέρα αλλά και ως μονάδα δημιουργίας συνθηκών αρνητικής πίεσης, για ένα ασφαλέστερο, καθαρότερο, πιο υγιεινό περιβάλλον για τον κάθε εσωτερικό χώρο.

Οι Πιστοποιήσεις καλύπτουν πλήρως και τα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού για την επαρκή καθαρότητα του αέρα  συμπεριλαμβάνονται :

 • Η ασφαλής τήρηση των εφαρμογών ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ)
 • Συμπληρωματική θωράκιση με επαρκή καθαρότητα του αέρα για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων. π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α) ,με την αποκατάσταση των χώρων κατά το μέγιστο δυνατό. (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.) κατ΄ όγκο m³.
 • Συμπληρωματική θωράκιση για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ,  συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’, άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση , ακόμα και μετά την χρήση μεμονωμένων εφαρμογών απολύμανσης ή/και με συσκευές απολύμανσης του αέρα, σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, για μια ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους .
 • Συμπληρωματική θωράκιση καλύπτει με την προσρόφηση- συγκράτηση ρύπων από την κάθε δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση , άλλα και με την υψηλή διηθητικότητα της  ως πρωτοπόρος μέριμνα  ‘’μηχανικής πρόληψης λοιμώξεων’’ , για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας .
 • Συμπληρωματική εφαρμογή Πολλαπλής Θωράκισης για  την ασφαλή τήρηση των Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, (βιοκαθαρισμό ή/και βιολογικό σε στρώματα, σαλόνια, μοκέτες-χαλιά )  για την υγειονομική ασφάλεια ,των εργαζόμενων ,των οικείων ατόμων, των φιλοξενούμενων .κλπ
 • Η Συμπληρωματική επάρκεια στη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του εξοπλισμού για την ορθή χρήση των μεθόδων ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς’,’ αναδεικνύει την Προστιθέμενη Άξια στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Ολοκληρωμένα προγράμματα για την Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.  

Ένα συστήματα βασισμένο στο τρίπτυχο,  καθαρισμός-απολύμανση-αποκατάσταση ( Ε.Ο. Δ.Υ ) με πρωταγωνιστικό ρόλο στα ολοκληρωμένα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Ποτέ δεν ξεχνώ :

Συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και  δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017)

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεων , Fitness & Αθλητικών Εγκαταστάσεων , Γυμναστηρίων, Επαγγελματικών χώρων, Εστιατόριων & Υπηρεσίες Τροφίμων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , Πλοίων-καμπίνες,  Αεροδρόμιων, Στρατιωτικών Μονάδων, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες,

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε εσωτερικό χώρο , μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Διαρκής Ενημέρωση :

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Sterial Premium Air Purifier II

Περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας. 

Προγράμματα διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Η Υγειονομική ασφάλεια στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας είναι υποχρέωση όλων μας

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Sterial Premium Air Purifier II

Πληροφορίες με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή:  https://klintec.gr/sterial-ii/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας !!!
 2. Υγειονομική εξασφάλιση για ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων και πρόληψη της υγείας.
 3. Συσκευές ‘‘απολύμανσης’’ εσωτερικών χώρων ή επιταχυντές διασποράς.!!!
 4. Υπεροχή και οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων.
 5. Στην Υγειονομική Ασφάλεια δεν υπάρχουν συμβιβασμοί.!!
 6. Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .
 7. Τα Συστήματα Πολλαπλής Διασφάλισης Ολοκληρώνουν την Παροχή Υγειονομικής Εξασφάλισης.
 8. Η σοβαρότητα της επιμόλυνσης αναδεικνύει την άμεση εφαρμογή αποκατάστασης των χώρων.