Του ‘’όπως ισχύει ‘’ το ανάγνωσμα …..και η υγειονομική μας ασφάλεια.

Του ‘’όπως ισχύει ‘’  το ανάγνωσμα …..και η υγειονομική μας ασφάλεια.     

Η διαφορά ‘’του όπως ισχύει’’ ανάμεσα σ’ ένα ‘’κακό’’ και σ’ ένα ‘’καλό’’ ανάγνωσμα είναι: Το πρώτο αρκείται στο ορατό αποτέλεσμα με το ρίσκο του  ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, το δεύτερο λαμβάνει υπ’ όψη του τόσο το αποτέλεσμα που βλέπουμε όσο και τ’ αποτέλεσμα που απορρέει από την ορθή ανάγνωση ,ώστε να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων, φιλοξενούμενων-ταξιδευτών.

Η εκ νέου τροποποίηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας  με (Αριθμ. 4634 Τεύχος B’ 1223/17.03.2022),κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020.

Άρθρο 3Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων

 1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
 2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Εκπαιδευτικό Υλικό  Σελίδα 37,αν και αναφέρεται ότι είναι  Υποχρεωτική εφαρμογή  , λείπει το  όπως ισχύει . 

 • (Υ) Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5 ( 3.001€ 4.000€).

Με την  μη αναγραφή του ‘’όπως ισχύει ‘’  στο Εκπαιδευτικό Υλικό  του  (ΞΕΕ) σελίδα 37 όπως αναγράφεται  στο Φ.Ε.Κ., για πολλούς-από το 2020- όταν δεν υπάρχει το  ‘’όπως ισχύει ‘‘  τότε δεν χρειάζεται  το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση κλπ.

Από το (ΞΕΕ) μου ανέφεραν επανειλημμένως  ότι το συγκεκριμένο υλικό έχει δοθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  στο πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο)  κατά την εκπαιδευτική ενημέρωση σε επιχειρήσεις-εταιρίες φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα, κλπ ) να ‘’προσπερνιέται’’ .

’’ Άρθρο 3 … είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης .

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).

Αυτό γιατί ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών μαζί με:

 • την ορθή εφαρμογή της εγκύκλιου καλύπτει το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017,
 • το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων, με θωράκιση των χώρων .
 • γιατί και ο(ΠΟΥ), «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους.
 • η (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου οι επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης,
 • για Υπηρεσίες Καθαρισμού –απολύμανσης από οποιονδήποτε φορέα, η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
 • το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης)
 • το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020
 • τα συγκεκριμένα έγραφα οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών με όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.
 • Η δε άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στουςφακέλους των πρωτοκόλλων , μιας και γίνεται από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Check list )βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%.

Διαρκής Ενημέρωση :

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/του-όπως-ισχύει-το-ανάγνωσμα/