Του ‘’όπως ισχύει ‘’ το ανάγνωσμα …..και η υγειονομική μας ασφάλεια.

Του ‘’όπως ισχύει ‘’  το ανάγνωσμα …..και η υγειονομική μας ασφάλεια.     

Η διαφορά ‘’του όπως ισχύει’’ ανάμεσα σ’ ένα ‘’κακό’’ και σ’ ένα ‘’καλό’’ ανάγνωσμα είναι: Το πρώτο αρκείται στο ορατό αποτέλεσμα με το ρίσκο του  ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, το δεύτερο λαμβάνει υπ’ όψη του τόσο το αποτέλεσμα που βλέπουμε όσο και τ’ αποτέλεσμα που απορρέει από την ορθή ανάγνωση ,ώστε να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων, φιλοξενούμενων-ταξιδευτών.

Η εκ νέου τροποποίηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας  με (Αριθμ. 4634 Τεύχος B’ 1223/17.03.2022),κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020.

Άρθρο 3Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών καταλυμάτων

 1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
 2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.

Εκπαιδευτικό Υλικό  Σελίδα 37,αν και αναφέρεται ότι είναι  Υποχρεωτική εφαρμογή  , λείπει το  όπως ισχύει . 

 • (Υ) Παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5 ( 3.001€ 4.000€).

Με την  μη αναγραφή του ‘’όπως ισχύει ‘’  στο Εκπαιδευτικό Υλικό  του  (ΞΕΕ) σελίδα 37 όπως αναγράφεται  στο Φ.Ε.Κ., για πολλούς-από το 2020- όταν δεν υπάρχει το  ‘’όπως ισχύει ‘‘  τότε δεν χρειάζεται  το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση κλπ.

Από το (ΞΕΕ) μου ανέφεραν επανειλημμένως  ότι το συγκεκριμένο υλικό έχει δοθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  στο πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο)  κατά την εκπαιδευτική ενημέρωση σε επιχειρήσεις-εταιρίες φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα, κλπ ) να ‘’προσπερνιέται’’ .

’’ Άρθρο 3 … είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης .

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).

Αυτό γιατί ο έλεγχος της εγκυκλίου γίνεται από τα Τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών μαζί με:

 • την ορθή εφαρμογή της εγκύκλιου καλύπτει το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017,
 • το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων, με θωράκιση των χώρων .
 • γιατί και ο(ΠΟΥ), «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους.
 • η (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου οι επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης,
 • για Υπηρεσίες Καθαρισμού –απολύμανσης από οποιονδήποτε φορέα, η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).
 • το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης)
 • το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020
 • τα συγκεκριμένα έγραφα οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών με όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.
 • Η δε άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στουςφακέλους των πρωτοκόλλων , μιας και γίνεται από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Check list )βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%.

Διαρκής Ενημέρωση :

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/του-όπως-ισχύει-το-ανάγνωσμα/

 

Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!

Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!

Το υποτίθεται ως «ασύμμετρη απειλή» σε μια σύγχρονη εποχή -ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της υγειονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης -πρέπει να επισημαίνεται διότι προκαλούνται ανακρίβειες με  θεμελιώδεις συγχύσεις. Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, θα προσπαθούμε να τους ενημερώνουμε όλο και περισσότερο.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του  από κάθε  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, από κάθε ‘’ μολυσματικό παράγοντα ’’.

Όταν ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για την υγειονομική εξασφάλιση μας αφορά όλους.  

Στα σχέδια δράσεων με προληπτικά μέτρα υγιεινής για κίνδυνους που αναδεικνύονται, θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η άμεση εφαρμογή αντιμετώπισης των αναδεικνυόμενων κινδύνων στην πηγή τους.
 • η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μεθόδων πολλαπλής θωράκισης -προστασίας
 • οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών .(Απορρύπανση, Καθαριότητα –Απολύμανση, Αποκατάστασης, Πρόληψης)

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Στις Προσκλήσεις για Υπηρεσίες από οποιονδήποτε φορέα για Καθαρισμό –απολύμανση, στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η εγκύκλιος ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • η (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου οι επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, θα μπορούν να προσφέρουν και επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • η υποχρεωτική συνεργασία με επιστήμονα ,ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό -απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).
 • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης των εφαρμοστών για ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές στον καθαρισμό – απολύμανση, αποκατάστασης και πρόληψης  καλύπτουν όλους τους  οι ενασχολούμενους ανεξαρτήτου μεθόδου ώστε να είναι ‘’θωρακισμένοι’’ απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων) εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων – αναπόσπαστα μέρη – σε ΦΕΚ ή/και σε υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 • η υποχρεωτική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης , μετά και τις διευκρινίσεις που παρείχε το Υπουργείο Υγείας  με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   έγγραφο του   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης .
 • εναρμόνιση των πρωτόκολλων για επαγγελματικές εφαρμογές με την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) σε (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους , προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.
 • αλλά και το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την προστασία από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες 
 • Ο εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων καθαρισμού-απολύμανσης για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Όταν η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης γίνεται επιτακτική ανάγκη.

Στις αξιολογήσεις για τον βαθμό κινδύνου διάδοσης ως συμπληρωματικά μέτρα  θα πρέπει να εντάσσονται:

 • υλικά για τις επιφανές με πλήρη αξιοποίηση της εξελιγμένης πρόληψης στην αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης, για 60-90 ήμερες από το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις Εγκρίσεις του ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.
 • η  τεχνολογίες ‘’Τριπλού Φραγμού’’όπως το Sterial ll ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί  το πριν και το μετά-  στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.
 • Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους .
 • όπου δεν υπάρχει ‘’επιτρεπτός χρόνος’’ για την αυστηρότητα των υγειονομικών ελέγχων, όπως η οριζόντια εφαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) από το τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου – Δημόσιας Υγείας της κάθε περιφερειακής ενότητας, τότε οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι υγειονομικοί έλεγχοι είναι πλέον απαιτητέοι, για την ‘’εξάλειψη των διαστρεβλώσεων”  όπου θα διασφαλίζουν τους πολίτες από τις σοβαρές ‘’υγειονομικές απειλές’’, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Ο ρόλος της διαφάνειας έξαλλου απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Anti-Infection Prevention : Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ως  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ για την Πρόληψη Εξάπλωσης των Λοιμώξεων , ενός συνόλου ειδικών διαδικασιών ελέγχου κατά μολυσματικών παραγόντων. Ένας τρόπος υψηλού επίπεδου διατήρησης της υγειονομικής ασφάλειας, πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων . Ο συνδυασμός της μείωσης των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης στους εσωτερικούς  χώρους μαζί με την μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών , βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Υπενθύμιση: Η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) , άλλα και η απάντηση  του ΥΠ.ΑΑΤ  στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης,   ) οι κατέχοντες τις άδειες του ΥΠ.ΑΑΤ  θα πρέπει να σταματήσουν να εμπλέκουν με τους (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102) ‘’παρέχοντας απολύμανση σε έντομα’’!!!

Για κάθε ενδιαφερόμενο ή/και φορέα από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης παρέχεται- Πιστοποιημένη εκπαίδευση- και από τα  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά- και  Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/όταν-το-υποτίθετ…αδεικνύεται-σε-δ/

Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!

Οι φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων στην ζωή μας.!!

Οι φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων στην ζωή μας.!!

Η χημική ή φορητή τουαλέτα εξωτερικών χώρων είναι από τα πιο βολικά και εύχρηστα είδη που καθίσταται πλέον αναγκαία σε χώρους όπου δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούνται και αυτές για την κάλυψη των φυσικών αναγκών από τον άνθρωπο . Μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Η χρησιμότητα τους είναι πολύ σπουδαία, καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε μέρη όπου δεν μπορεί να εγκατασταθεί μια κανονική τουαλέτα.

ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ:  Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας….. (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017)

 • Επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Το  Υπουργείου Υγείας  παρείχε διευκρινίσεις  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης. Παράλληλα  η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας ώστε να σταματήσουν να εμπλέκονται με τους (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) ,

Ανάλυση μέτρου  :Για το ιδιαιτέρως απαραίτητη ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος απολύμανσης πρέπει να γίνεται διαχειριστική μελέτη καθαρισμού -απολύμανσης .

 • Τεκμηριωμένη συνεργασία με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ).
 • Σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Στην ίδια περίπτωση είναι και ο εφαρμοστής που παρέχει υπηρεσίες υγρών χημικών, για την συνεχόμενη απολύμανση από το καζανάκι ,η/και οποιανδήποτε μέθοδο απολύμανσης (π.χ. ψεκασμού υγρού απολυμαντικού, λάμπες UV-C), ή /και UVC / UV V, όζοντος, κλπ)

Η τεχνολογία προχώρα με γρήγορους ρυθμούς. Αύριο θα υπάρχουν τουαλέτες κατασκευασμένες με καινοτόμα ‘’ Προστατευτικά επιστρώματα μη αποδεκτά από μικροοργανισμούς’’– για μακρά διάρκεια αντιμικροβιακής προστασίας στις επιφάνειες τους.

Η αξιοποίηση της εξελιγμένης πρόληψης για την αποτελεσματικότητα στην υγειονομική ασφάλεια.

Απολύμανση είναι η διαδικασία εφαρμογής, μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου με την οποία επιτυγχάνεται η στοχευμένη μείωση- καταστροφή του υπάρχοντος μικροβιακού φορτίου κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%),με χημικές ουσίες ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε επιφάνειες, αντικείμενα, κλπ

Μετά την επίσκεψη των πρώτων επισκεπτών τι;

Για σήμερα και για τον είδη υπάρχοντα εξοπλισμό, υπάρχει και στην Ελλάδα η τεχνολογία για προληπτική υγιεινή ,μέσα από την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ,όπου καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των επισκεπτών. 

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’– (Self–disinfecting) ‘’Αυτοαπολύμανση’’ μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και αντιμικροβιακής δράσης με το τείχος «Νανοπαγίδων» αλλά και τις ανάλογες  Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες.

Το δε Sera Απολυμαντικό -καθαριστικό είναι ένα υλικό ευρέως φάσματος με διάχυση υψηλής καθαρότητας. Έχει βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο δράση, και δεν προκαλεί περαιτέρω φθορές ή/και καταστροφές άλλων υλικών και αντικειμένων, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες της ετικέτας.

Ζητείστε να μάθετε για την υπεροχή και τα ανταποδοτικά οφέλη .!!!

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-μαζί με την Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/οι-φορητές-χημικ…ουαλέτες-εξωτερι/ ‎

Διεύρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το μικρότερο κόστος σε ομαδικά προγράμματα.

Διαρκής Ενημέρωση :