Παράπλευρες απώλειες ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους.

Παράπλευρες απώλειες ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους.

Με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, εμφανίζονται και οι   παράπλευρες απώλειες (Ptinidae), μετά την υποτίμηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης  των ζωικών εχθρών και την υπέρ-χρήση βιοκτόνων με μεμονωμένες εφαρμογές σε κατοικημένους χώρους. Απέναντι δε στις παράπλευρες απώλειες και τα βιοκτόνα  έρχονται τα ωφέλημα  μη   παρασιτικά ’’Αρπακτικά ακάρεα’’, να δημιουργήσουν ένα οικολογικό αντιστάθμισμα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την  χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους οι υπεύθυνοι επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζουν σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται (528/2012)αλλά και στο Έντυπο Γνωστοποίησης -Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφουν για την αναγγελία τους από το ΥΠΑΑΤ. Για δε τις εφαρμογές βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Οι εφαρμογές καταπολέμησης -με χημικό τρόπο- των Ζωικών Εχθρών (έντομα, αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) πρέπει να γίνεται μονό με την παρουσία των κατεχόντων την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ- Επιστήμονες – Επαγγελματίες  P.C.S. Εφαρμοστές , με πρωταρχικό στόχο την προστασία των  καταναλωτών.

Η ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καταπολέμησής τους σε εσωτερικούς χώρους ,  πρέπει να διασφαλίζει η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών, πάντα με Πιστοποιημένους εφαρμοστές στον καθαρισμό-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων. Η συνεργασία δε του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα  είναι υποχρεωτική , για την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/ οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων.

Ο εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός Bio-εφαρμογών , για την προεργασία των  εφαρμογών ή/και την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων , καλύπτει εξολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά  τις ανάγκες για αντιμετώπιση προβλημάτων με κοριούς, ψύλλους, τσιμπούρια, έντομα υφασμάτων – χαλιών   με Ακαρι της ψώρας, Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,  ψείρες του σώματος, μούχλα σε στρώματα και σε χαλιά, κλπ

Συμπεραίνοντας : Παράπλευρες απώλειες  ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους, έχουμε όταν για τις καταπολεμήσεις τους χρησιμοποιούνται μεμονωμένες εφαρμογές ,αλλά και όταν υπάρχει  ελλιπής εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός. Επιπλέον δε με την ανάγνωση του Έντυπου της Γνωστοποίησης  στο Β2β.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  θα διαπιστώσετε ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας  αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.

Μελετώντας την τότε (2016)εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα, κρότωνες) »,  επίκαιρη και σήμερα επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα ήταν και 2016.

Εκτός των άλλων , οι ψείρες του σώματος, η ψώρα , δεν χρειάζονται βιοκτόνα , αλλά και για όλες τις θεραπευτικές αγωγές χρειάζεται οι χώροι να είναι’’ χωρίς ρύπους’’ (Βιολογικοί παράγοντες)Ν.3850/2010, καθώς και για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020).

Προτεραιότητα η υγειονομική ασφάλεια όλων μας !!!

Η KlinTec με την 35 ετή εμπορεία και τεχνογνωσία ,  γνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις των εφαρμογών, παρέχει πλήρη ή/και συμπληρωματική κάλυψη του ειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού , με πλήρη πρακτική εκπαίδευση ‘’από την θεωρία στην πράξη’’ στους εφαρμοστές , σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στις ’’ομάδες κρούσης’’ ( Bio-Exterminating Services) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών αντιμετώπισης καταστάσεων περιβαλλοντικού αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούμε συμπληρωματικές μεθόδους αντιμετώπισης –χωρίς την χρήση χημικών -οι οποίες είναι απλούστερες, οικονομικότερες και ασφαλέστερες, ως προς το σύνολο του τελικού αποτελέσματος.

‘’Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.’’

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Παρέχεται πλήρη Βεβαιωμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στον εξοπλισμό, μαζί με την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων……

…..και όχι  απλά μια βεβαίωση προδιαγραφών και κτήσης του που ‘’αφήνει’’  να πιστεύουν ότι ‘’πιστοποιήθηκαν’’ ως εφαρμοστές.

Διαρκής Ενημέρωση

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024

‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

Επενδύοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης

Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!

Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!

Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

New-2023 -2024 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/παράπλευρες-απώλ…ς-ωφέλιμων-εντόμ/ ‎

Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

Όταν η έννοια του καθαρού  Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου είναι ζωτικής σημασίας, μιας και η προστασία  γενικά του περιβάλλοντος  ξεκινάει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε, τότε η διαρκής δράση για την προστασία του σκοπό έχει, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , την λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Bio: Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν), προσδιορίζοντας το Bio – περιβάλλον για μια ποιοτική διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Από το 2012 υπάρχουν αναφορές μου για τις Βιο-επιδράσεις της  ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος από τις ιδιωτικές εφαρμογές, σημαντικό ρόλο σε κατοικημένες περιοχές (στο σπίτι) φέρουν οι γονείς , υπολογίζοντας και τους περίοικους  καθώς οι κίνδυνοι που διατρέχουν ορισμένες φορές είναι πολύ μεγάλοι. Χρειάζεται μελέτη στις οδηγίες χρήσης ανά χρήση,  ώστε να μην χρησιμοποιείται στα στρώματα όταν υπάρχει αναφορά – Μην το εφαρμόζετε σε στρώματα.

Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται απεντόμωση – μυοκτονία σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Όταν υπάρχει  απασχολούμενος επιστήμονας ως υπάλληλος για τη διενέργεια του συγκεκριμένου έργου, τότε θα πρέπει να έχουν προβεί και σε « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρείται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία.

Με αφορμή  τα περί κοριών και την χρήση ατμοκαθαριστή , επισημαίνω τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση, άλλα και από Υπουργείο Εργασίας  για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ.

Επιπλέον οι υπεύθυνοι φορείς   ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με τις παραλλαγές , τις μεταλλάξεις και τις υποπαραλλαγές του ότι ‘’είναι εδώ’’ , όπως και τα  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.

’Χθες’’ οι πλημμύρες όπου οι ειδικές  “ομάδες κρούσης” για τις εφαρμογές  πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένους εφαρμοστές  με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται με το ”Σχέδιο Εφαρμογών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καθαριότητας -Απολύμανσης και Αποκατάστασης Εσωτερικών Χώρων” , ως συμπληρωματικό υλικό σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβανομένων και των τρωκτικών που είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).

’Σήμερα’’ εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα .

Αύριο όλοι οι απρόσκλητοι φίλοι μας μιας και δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις και βρίσκονται και στα ‘’καλύτερα σπίτια’’.

Δεν είναι λοιπόν μόνο οι Κοριοί (Bed Bugs), ή το “ Kissing Bug“ (Το έντομο που φιλάει), που πολλοί νομίζουν ότι είναι Αφυλίδες ‘‘βρομούσες’’ ή/και “κοριοί” του ελάτου, είναι  και το Άκαρι της ψώρας, οι Ψείρες του σώματος, οι Ψύλλοι, τα Ακάρεα (Dust mites), τα Ακάρεα των πτηνών, τα Αρπακτικά ακάρεα, τα Έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα Τσιμπούρια (κρότωνες), αλλά και η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους ,όπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ,  προκαλώντας  ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.

Χρειάζεται ενημέρωση για την ορθή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση  Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο,  χωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα.

Προληπτική Υγιεινή για Υγειονομική Ασφάλεια –Οικονομία- Περιβαλλοντική Προστασία.

Το ‘’μυστικό’’ για τα προαναφερόμενα ξεκινά από την καθαριότητα, με το πλεονέκτημα να το έχουν οι κάτοχοι ενός   Συστήματος καθαρισμού Kirby*.

Ειδικές “ομάδες κρούσης” : Η ιδανική και η ποιο οικονομικά αποδεκτή λύση  για Ξενοδοχεία, χώρους φιλοξενίας πολλών ατόμων, Μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλπ. Οι δε επαγγελματίες  επιστήμονες  θα γνωρίζουν , ότι μπορούν να αναπτύξουν Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης ΧώρωνBio-Exterminating Services) ως ειδικές “ομάδες κρούσης”  όπου θα μπορούν να ενεργούν στο πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή τους σε εσωτερικούς χώρους, καλύπτοντας πλήρως  την νομοθεσία  ακόμα και ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων και εγκυκλίων όπου διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας κλπ.

Φροντίζουμε οι εφαρμοστές , εκτός από την συνεργασία με ένα Σύμβουλο –Επιθεωρητή και Υγειονομικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή έργων σε καθαρισμό- απολύμανση και αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, να έχουν και την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση , ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

*Υ.Γ: Οι κάτοχοι ενός  Συστήματος καθαρισμού Kirby μπορούν να έχουν ανά περίπτωση  ακόμα και επιτόπου πληροφορίες

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/ποιοτική-διαβίωση-χωρίς-βιοκτόνα/ 

Εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα.

Εκτός των άλλων….. τα περί κοριών το ανάγνωσμα.

Για την  χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους οι υπεύθυνοι επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται (528/2012) , αλλά και στο Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφουν για την αναγγελία τους από το ΥΠΑΑΤ. Για δε τις εφαρμογές βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Όλα αυτά διότι πρέπει να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ,ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Τελικά διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών  ;

Όταν οι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη προτίθενται να δημιουργήσουν Ασπίδα προστασίας από αόρατους κινδύνους που προκύπτουν από την καθημερινή μας επαφή με χημικές ουσίες και το ΥΠΑΑΤ να ενημερώνει για την “Επικινδυνότητα μετά από έκθεση του ευρέος κοινού σε βιοκτόνα αεροζόλ με αυτόματη συσκευή ψεκασμού στο χώρο”;

 • Με αφορμή τις απαντήσεις που έλαβε το Υπουργείο Τουρισμού από το Υπουργείου Υγείας, ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση. Για την (Αριθμ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ώστε να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνει ότι ο Υγειονομικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων των τουριστικών καταλυμάτων.
 • Επιπλέον στην ιδία επιστολή το Υπουργείο Υγείας για την χρήση ατμοκαθαριστή αναφέρεται ότι η παράμετρος αυτή καλύπτεται από τις οδηγίες /προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Η δε απάντηση από Υπουργείο Εργασίας για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων( Ν. 3850/2010,) και του ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), μαζί με την διευκρινιστική επισήμανση για την χρήση  του ατμοκαθαριστή (ως προς την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια) κλπ.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των καταναλωτών , για  το γιατί πρέπει να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί η μηχανική μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, κλπ. Επιπλέον , μετά τη εφαρμογή υπέρθερμου ατμού, το αποτέλεσμα του ’’ αναδυόμενου κοκτέιλ’’ και ο τρόπος αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ,όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Όλοι οι απρόσκλητοι φίλοι μας δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις.

Δεν είναι λοιπόν μόνο οι Κοριοί (Bed Bugs), είναι  και το Άκαρι της ψώρας, οι Ψείρες του σώματος, οι Ψύλλοι, τα Ακάρεα (Dust mites), τα Ακάρεα των πτηνών, τα Αρπακτικά ακάρεα, τα Έντομα υφασμάτων – χαλιών, τα Τσιμπούρια (κρότωνες), αλλά και η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους ,όπου αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ,  προκαλώντας  ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.

Πολύ δε περισσότερο,  όταν οι υπό- βέλτιστες (μη ορθές) πρακτικές , η/και μεμονωμένες  εφαρμογές, για την υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων- ταξιδευτών ,  που ξεκινά από την ενημέρωση  με τις μισές αλήθειες.!!!!

Επιπλέον οδηγίες με απαντήσεις θ α δοθούν και στην εξ’ αποστάσεως στην  Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, αλλά και αναλύσεις νομοθεσίας  για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, όπου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Έτσι οι επαγγελματίες  επιστήμονες  θα γνωρίζουν , ότι οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων( Bio-Exterminating Services) ως ειδικές “ομάδες κρούσης”  θα μπορούν να ενεργούν στο πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή τους σε εσωτερικούς χώρους, καλύπτοντας πλήρως  την νομοθεσία  ακόμα και ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων και εγκυκλίων όπου διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας κλπ.

Ειδικές “ομάδες κρούσης” : Η ιδανική και η ποιο οικονομικά αποδεκτή λύση  για Ξενοδοχεία, χώρους φιλοξενίας πολλών ατόμων, Μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/εκτός-των-άλλων-…ρί-κοριών-το-ανά/ 

Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων.

Εξ’ αποστάσεως -Πιστοποιημένη εκπαίδευση διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης, αποστείρωσης & πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας, έναντι μολυσματικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του SARS-COV2. Έναρξη 26/03/2024

Θα υπάρξει ενημέρωση και για τους (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) μπορεί πλέον να προσδιοριστεί ποιοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμούαπολύμανσης.

Ανάλυση του (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την  (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, όπου μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

 Επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό – απολύμανση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, όταν οι φορείς  ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , ‘’είναι εδώ.’’

Για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Επιτακτική ανάγκη και για επιπλέον γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές προγραμμάτων ‘’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζωικών Εχθρών’’ , ως  ‘’ομάδες κρούσεις ‘’  για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων  (δυσλειτουργικών) παρεμβάσεων , όπως με κοριούς και ψώρα, μούχλα σε στρώμα και τοίχο , σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ

Προσοχή χρειάζεται και από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και στους παρέχοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση  με την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Η εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα εγκύκλιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση καλύπτει τα νομικά θέματα, ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  και τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων μας είναι το ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων.

Είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

 Επιπλέον ανάλυση

 • για την  δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ
 • για τους κοριούς και την υποχρεωτικήη απομάκρυνση των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα – αποσύνθεση), μετά την καταπολέμηση τους με οποιαδήποτε μέθοδο, διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί η μηχανική μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, ιών, όπου μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία, κλπ

Απευθύνεται σε Υπηρεσίες Καθαρισμών -Απολυμάνσεων,

 1. Ξενοδοχειακού Κλάδου / Τουριστικά Καταλύματα / Κατασκηνώσεις/ φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων
 2. Επισιτιστικού Κλάδου / Εστιατόρια / Καφέ / Μπαρ Σούπερ Μάρκετ,
 3. Μεταφορές Προσώπων (Μ.Μ.Μ, Πλοίων, Rent a car, τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.)
 4. Κλάδους υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης
 5. Υπηρεσίες Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Γενικών Καθαρισμών , Facility –Διαχείρισης κτηρίων , Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίου,
 6. Αίθουσες μαθημάτων, Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

 Πηγή:  https://klintec.gr/πιστοποιημένη-εκ…δευση-ολοκληρωμέ/ ‎