Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από τα Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής.

Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση μέσα από  τα Πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου των λοιμώξεων γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια και καθημερινά παρουσιάζονται νέα συστήματα υψηλού επιπέδου απολύμανσης. Από τη δεκαετία όμως του ’70 άρχισε να διαπιστώνεται ότι η μη σωστή χρήση και η αλόγιστη κατανάλωσή των απολυμαντικών δημιουργεί προβλήματα στον έλεγχο των λοιμώξεων, παρόμοια με εκείνα των αντιβιοτικών.

Τα χημικά απολυμαντικά χρησιμοποιούνται σήμερα ως κατασταλτική απολύμανση και όχι ‘’προληπτική’’ , με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα  για τον έλεγχο των λοιμώξεων, αφού περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία ‘’ενώσεων’’ που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του αριθμού ή/και την καταστροφή του υιικού φορτίου, των μικροοργανισμών, σε αντικείμενα ή επιφάνειες αλλά και κατ’ όγκο.

Η συνήθης επιχειρηματολογία για ‘‘προληπτική απολύμανση’’ με κατασταλτική  μέθοδο  είναι αβάσιμη διότι αυτό είναι προσωρινό.  Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα βιοκτόνα απολυμαντικά, διότι η χρησιμοποίηση τους δεν θα πρέπει να μας δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας ή/και το αίσθημα της σιγουριάς.

Για την επιλογή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού απολυμαντικού, πρέπει  να λαμβάνονται υπόψη, το ευρύ φάσμα εφαρμογής που διαθέτει με ταχεία δράση, να είναι συμβατό με τα υλικά του περιβάλλοντος χώρου και να έχει  απορρυπαντικούς παράγοντες -καθαριστικές ιδιότητες-, να μην επηρεάζεται η δράση του από παράγοντες του περιβάλλοντος και να μην είναι τοξικό, να είναι υδατοδιαλυτό με υπολειμματική αντιμικροβιακή δράση, εύκολο στη χρήση, άοσμο, οικονομικό, σταθερό σε συμπυκνωμένη ή/και διαλυμένη μορφή. Απολυμαντικό για να εκπληρώνει όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ίσως να μην υπάρχει και για το λόγο αυτό η κάθε επιλογή θα πρέπει να αποσκοπεί στην χρησιμοποίηση του πλέον κατάλληλου για κάθε περίσταση προϊόντος.

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Η έννοια της ‘’ποιότητας’’ ,της ‘’αποτελεσματικότητας’’ άλλα και της ‘’ασφάλειας του προϊόντος’’ καθορίζονται μέσα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις για το προϊόν. Το δε κόστος δεν πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή, διότι η χαμηλότερη τιμή δεν σημαίνει κατ ανάγκη και χαμηλότερο κόστος . Στο κόστος πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη και οι ‘’κρυφές δαπάνες’’ που προκύπτουν από την υποστήριξη της χρήσης του νέου προϊόντος (π.χ. Service, εκπαίδευση, χρόνος απασχόλησης για την εφαρμογή / λειτουργία)

Η ανασκόπηση στην κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC) αυτών των υπηρεσιών , θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους χρόνου στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης με περισσότερα οφέλη . Μελέτες έχουν δείξει ότι εφαρμογές με προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  (πρόληψης)  μπορεί αρχικά να δείχνουν μια ‘’πολυπλοκότητα’’ στην διενέργεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης LCC για αυτές τις υπηρεσίες πρόληψης, με το αρχικό κόστος τους να είναι υψηλότερο των συμβατικών καθαρισμών- απολυμάνσεων. Κατόπιν δε τα πολλαπλά οφέλη από την χρήση των χώρων εφαρμογής τους όπου βελτιώνει σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (υγειονομική ασφάλεια) του προσωπικού, την αποδοτικότητα του στις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης- μειώνοντας χρόνο και υπερκατανάλωση προς χρήση προϊόντων, μαζί με την μείωση από τις υγειονομικές απειλές λοιμώξεων , ενώ ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους, κλπ.

“Οι ασφαλείς προορισμοί πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια“

Η απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού ,για σημείο Η.1 του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.» μιας και η ανωτέρω εγκύκλιος δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020, άλλα και με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης των χώρων, (χωρίς ρύπους) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους η οποία θωρακίζει:

  • τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάστασης των χώρων (χωρίς ρύπους) , μιας και  για τον  σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται  με την τεκμηριωμένη συνεργασία και ευθύνη του Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ) όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, για να τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • την υπ’  (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)όπου επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους
  • το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017, για τηναποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ), σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ή/και σε χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, άλλα και σε κάθε χώρο γενικά που πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων και θωράκιση των χώρων από την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση ως προς την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων και την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους εργασίας αλλά και τις σύγχρονες απειλές  των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Οι βασικές αρχές για τα μέτρα υγιεινής με την λυσιτελή αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης απειλών από λοιμώξεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας,  βοηθούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε για την επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας στο συμπληρωματικό υλικό για την τήρηση των εφαρμοστικών μεθόδων του προγράμματος των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ .   Με όλη την εστίαση στον SARS-CoV-2,  δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως τους ρινοϊούς, τη γρίπη, τον RSV και τους αδενοϊούς. Η ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως πρόγραμμα αντιμετώπισης ‘’βιο-χημικών ’’ αναγκών, υπέρ καλύπτει την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).

Μετά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης  έρχεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’ με διαφανείς τρόπους ,όπου οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων στην πράξη- και για μη υγειονομικές μονάδες σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στους εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές.

Οι τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή και ιοκτόνο δράση – BIOPROTECT RTU δρουν με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ώστε να δημιουργούν ένα πιο υγιές περιβάλλον με το να παρέχουν προστασία των επιφανειών που αγγίζουμε καθημερινά .( οικογένεια, οι υπάλληλοι και οι πελάτες , φιλοξενούμενοι -ταξιδευτές )

Η εφαρμογή του προστατευτικού προϊόντος επιφανειών μακροχρόνιας  αντιμικροβιακής δρασης  –(με έγκριση από τον ΕΟΦ ), ως μια αόρατη ασπίδα προστασία που εμποδίζει με το τείχος των «Νανοπαγίδων»  την ανάπτυξη και  του SARS-CoV-2  μαζί με τους  άλλους επιβλαβείς ιούς και βακτηρία στις επιφάνειες, ώστε να προλαμβάνονται ή/και να αποτρέπονται – φαινόμενα αυξημένης μολυσματικότητας.

Εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά μια συσκευή  ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους. Μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης.

Χρειάζεται όμως  προσοχή σε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’ ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες   ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017).

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ,η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και  «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  (ΠΟΥ) όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους.

Για όλα τα προαναφερόμενα αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στις μεθόδους -υλικά ή/και εξοπλισμό- για τα οποία   στην έκθεση έρευνας αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212  διαπιστώνεται έλλειμμα στη γνώση σχετικά με την ποσότητα σε συγκέντρωση ελευθέρων ιόντων αργύρου στο περιβάλλον, η/και  σε καθαριστές αέρα που να θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων . Λόγοι που ενημερωτικά αναφερόμαστε και στα  Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα .

Όταν η εφαρμοσμένη περιβαλλοντική υγιεινή βασίζεται στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες για μακροχρόνιο αντιμικροβιακό αποτέλεσμα από συσκευές ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ , αλλά και υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  που δρουν με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης, δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία , για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Όταν ζητάμε υπηρεσίες για εσωτερικούς χώρους, όπως επιτόπιους καθαρισμούς, βιοκαθαρισμούς ή ’’βιολογικούς, καθαρισμούς στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών,  εφαρμογές καθαρισμού –απολύμανσης και προστατευτικών βιοκτόνων, (ψεκασμού, sprayers, βαφές, κλπ ) με έγκριση Ε.Ο.Φ. , άλλα και με  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης καθαρισμού -απολύμανσης  , αλλά και υπηρεσίες για Απεντομώσεις -Μυοκτονίες –(με την παρουσία του υπευθύνου επιστήμονα που φέρει την αναγγελία του ΥΠΠΑΤ )  , θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση αποκατάστασης των χώρων από περιβαλλοντικούς ρύπους , πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές   τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC), ( NCCEH) ,Global Virus Network (GVN ),κλπ. Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/εγγυημένη-υγειον…κή-εξασφάλιση-μέ/

Διαρκής Ενημέρωση :

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 

Διαχρονικής αξίας συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.

Διαχρονικής αξίας συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.

Η  καθαρότητα του  εσωτερικού αέρα είναι μια απ’ τις βασικές προϋποθέσεις για την υγεία μας. Ωστόσο, οι κλειστοί και ‘’προστατευμένοι χώροι’’ που ζει, φιλοξενείται  και εργάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων, ίσως να μην είναι τόσο προστατευμένοι όσο νομίζουμε. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από τους αιωρούμενους εσωτερικούς  ρύπους οι οποίοι θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Η κόπωση του σύγχρονου ανθρώπου δεν οφείλεται μόνο στους ταχείς ρυθμούς, αλλά και στην έκθεση του σε μια επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στους κλειστούς χώρους .

Όταν η υγεία αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα σύγχρονα συστήματα υγείας οφείλουν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας και ευεξίας. Το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 για την δημόσια υγεία συμμετέχει και για την  Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), αλλα και την  Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

“Όταν ο συχνός αερισμός για την εξυγίανση των εσωτερικών χώρων δεν είναι πλέον αρκετός, η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι η ζωτικής σημασίας Πρόληψη „

Κίνδυνοι από αυξημένη συγκέντρωση ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ και εισπνοή αέριων ρύπων, (αιωρούμενη σκόνη με ίνες αμιάντου, φορμαλδεΰδη και παθογόνους μικροοργανισμούς). Τα αίτια αυτής της καχεξίας που νοιώθουμε σε αυτούς τους χώρους, με συμπτώματα όπως  πονοκέφαλο , αδιαθεσία, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, βουλωμένη μύτη, αναπνευστικά προβλήματα , δεν είναι πάντα ορατά, οι λύσεις όμως υπάρχουν κι είναι απτές.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Παλαιότερα βρίσκαμε αναρτημένο σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ‘‘απαγορεύεται το πτύειν’’. Σήμερα θα θεωρούσαμε αδιανόητο ,κωμικό ή και προσβλητικό αν το διαβάζαμε σε κάποιο χώρο στον οποίο θα βρισκόμασταν. Σήμερα όμως είναι το ίδιο αδιανόητο και ίσως και προσβλητικό για τον καταναλωτή , το να μην υπάρχουν συστήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας για την ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ με όλες τις πιστοποιήσεις , για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του,  άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους ,επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων με την ολιστική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υγιεινής.

Για την ”Διαπιστευμένη βεβαίωση” –Πολλαπλής Θωράκισης– για την καθαρότητα του  εσωτερικού αέρα, συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένη τεχνολογία πρόληψης με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2. Διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών,  όπου δρα με Μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ( BIOPROTECT RTU) παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες.

Προϋπόθεση απόλυτης προτεραιότητας γιατί :

Υ.Γ.: Αν έχεις σύστημα Kirby ζήτα να ενημερωθείς  για το Πριν/και Μετά- με την απαραίτητη αποκατάσταση των χωρών πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://klintec.gr/διαχρονικής-αξία…υστήματα-αντιρρυ/ ‎

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προασπίζει την υγειονομική εξασφάλιση

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προασπίζει την υγειονομική εξασφάλιση

Οι βασικές αρχές για τα μέτρα υγιεινής και η λυσιτελής αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης απειλών με προάσπιση της δημόσιας υγείας,  βοηθούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής. Εξάλλου με το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) ο SARS-CoV-2  συμπεριλαμβάνεται στους  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες.

Προσοχή λοιπόν στις Νέες Συμβάσεις για απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους, Μ.Μ.Μ., Χημικές Τουαλέτες ,κλπ

Χρειάζεται εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του καθαρισμού -απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών -με οποιονδήποτε τρόπο – υπενθυμίζω ότι:

  • Την υποχρεωτική συνεργασία με την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας) .
  • Απεμπλοκή των (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101,81291102)από τον (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας

Για το υγειονομικό περιεχόμενο του  Εκπαιδευτικού Υλικού για τα τουριστικά καταλύματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) οι εκπαιδευτές  θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ενημέρωση , για την πιστοποίηση  των εφαρμοστών στην καθαριότητα – απολύμανση και αποκατάσταση των χωρών,  είναι στις Υποχρεωτικές εφαρμογές  και ας λείπει το  όπως ισχύει, γιατί η παράβαση των στοιχείων του ειδικού υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5 είναι  ( 3.001€ 4.000€) όπως  υπάρχει αναφορά  και στο  ‘’όπως ισχύει ‘’ το ανάγνωσμα… .

Οι επιβλέποντες ή/και εφαρμοστές Επιστήμονες, για τις εφαρμογές καθαρισμού-  απολύμανσης ,αποκατάστασης (χωρίς ρύπους), θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με  την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).Έτσι θωρακίζονται και οι ενασχολούμενοι εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, ως προς  την Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένων αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου  απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ημίμετρα με μεμονωμένες  εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία:

  • Δεν τοποθετούμε παραπλανητική ένδειξη ότι ο χώρος έχει απολυμανθεί !!!!
  • Δεν αναφέρουμε παραπλανητικά ότι έγινε ‘’Προληπτική’’ μικροβιακή απολύμανση στους χώρους!!!
  • Δεν προβάλουμε παράλληλα στα Μ.Κ.Δ μόνο (εφαρμογές  εκνέφωσης ) μεμονωμένα Ημίμετρα.  !!!!
  • Αυτά βλέπουν και όσοι ‘’Απολυμαίνουν Έντομα’’ σε βάρος των καταναλωτών. !!!!

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται

Όταν ζητάμε υπηρεσίες για εσωτερικούς χώρους, όπως επιτόπιους καθαρισμούς, βιοκαθαρισμούς ή ’’βιολογικούς, καθαρισμούς στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών,  εφαρμογές καθαρισμού –απολύμανσης και προστατευτικών βιοκτόνων, (ψεκασμού, sprayers, βαφές, κλπ ) με έγκριση Ε.Ο.Φ. ,άλλα και με  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης καθαρισμού -απολύμανσης  ), Απεντομώσεις -Μυοκτονίες , θα πρέπει να μας έχουν εξασφαλίσει την αποκατάσταση των χώρων από περιβαλλοντικούς ρύπους , πριν από την εκ νέου χρήση τους.

Ο περιορισμός του κινδύνου της αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων αφορά την υγεία όλων μας.

Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών  μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους)»

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών και όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας,( Απαντ. του ΥΠ.Α.Α.Τ Αριθ. Πρωτ.: 11208/268326/22/10/2019) για την προστασία των πολιτών. Κατ΄ επείγουσα λοιπόν η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ) μιας και όλοι βασίζονται στο και ‘’ποιος θα με ελέγξει’’.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους εφαρμογών βιοκτόνων, θα μειώσει κατά το πλείστον ενέργειες π.χ. από ‘’παραπλανητικές ενέργειες’’, ‘’λάθος ενημέρωση ‘’,  ‘’αμέλεια’’ ,  ‘’Εγκληματική αδιαφορία’’, ‘’παράπλευρες απώλειες’’ , αλόγιστη χρήση βιοκτόνων,  παρέχοντας μεγαλύτερη διασφάλιση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Πρέπει να δράσουμε όλοι ,από τα Υπουργεία , Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνδέσμους , αλλά και ο  καθένας από το δικό του ‘’Μετερίζι ‘’. Διότι εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών. Η δε πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Θα είμαι στην διάθεση σας, για τυχόν διευκρίνιση ή οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

τηλ 2104829839, 6932245887

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή :  https://klintec.gr/η-αποτελεσματική…τιμετώπιση-προασ/ ‎