Παράπλευρες απώλειες ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους.

Παράπλευρες απώλειες ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους.

Με τη ραγδαία εξέλιξη και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, εμφανίζονται και οι   παράπλευρες απώλειες (Ptinidae), μετά την υποτίμηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης  των ζωικών εχθρών και την υπέρ-χρήση βιοκτόνων με μεμονωμένες εφαρμογές σε κατοικημένους χώρους. Απέναντι δε στις παράπλευρες απώλειες και τα βιοκτόνα  έρχονται τα ωφέλημα  μη   παρασιτικά ’’Αρπακτικά ακάρεα’’, να δημιουργήσουν ένα οικολογικό αντιστάθμισμα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την  χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους οι υπεύθυνοι επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζουν σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται (528/2012)αλλά και στο Έντυπο Γνωστοποίησης -Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφουν για την αναγγελία τους από το ΥΠΑΑΤ. Για δε τις εφαρμογές βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Οι εφαρμογές καταπολέμησης -με χημικό τρόπο- των Ζωικών Εχθρών (έντομα, αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) πρέπει να γίνεται μονό με την παρουσία των κατεχόντων την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ- Επιστήμονες – Επαγγελματίες  P.C.S. Εφαρμοστές , με πρωταρχικό στόχο την προστασία των  καταναλωτών.

Η ’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καταπολέμησής τους σε εσωτερικούς χώρους ,  πρέπει να διασφαλίζει η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων-ταξιδευτών, πάντα με Πιστοποιημένους εφαρμοστές στον καθαρισμό-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων. Η συνεργασία δε του υγειονομικά υπεύθυνου επιστήμονα  είναι υποχρεωτική , για την αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/ οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων.

Ο εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός Bio-εφαρμογών , για την προεργασία των  εφαρμογών ή/και την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων , καλύπτει εξολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά  τις ανάγκες για αντιμετώπιση προβλημάτων με κοριούς, ψύλλους, τσιμπούρια, έντομα υφασμάτων – χαλιών   με Ακαρι της ψώρας, Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’,  ψείρες του σώματος, μούχλα σε στρώματα και σε χαλιά, κλπ

Συμπεραίνοντας : Παράπλευρες απώλειες  ωφέλιμων εντόμων σε κατοικημένους χώρους, έχουμε όταν για τις καταπολεμήσεις τους χρησιμοποιούνται μεμονωμένες εφαρμογές ,αλλά και όταν υπάρχει  ελλιπής εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός. Επιπλέον δε με την ανάγνωση του Έντυπου της Γνωστοποίησης  στο Β2β.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  θα διαπιστώσετε ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας  αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.

Μελετώντας την τότε (2016)εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα, κρότωνες) »,  επίκαιρη και σήμερα επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα ήταν και 2016.

Εκτός των άλλων , οι ψείρες του σώματος, η ψώρα , δεν χρειάζονται βιοκτόνα , αλλά και για όλες τις θεραπευτικές αγωγές χρειάζεται οι χώροι να είναι’’ χωρίς ρύπους’’ (Βιολογικοί παράγοντες)Ν.3850/2010, καθώς και για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020).

Προτεραιότητα η υγειονομική ασφάλεια όλων μας !!!

Η KlinTec με την 35 ετή εμπορεία και τεχνογνωσία ,  γνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις των εφαρμογών, παρέχει πλήρη ή/και συμπληρωματική κάλυψη του ειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού , με πλήρη πρακτική εκπαίδευση ‘’από την θεωρία στην πράξη’’ στους εφαρμοστές , σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στις ’’ομάδες κρούσης’’ ( Bio-Exterminating Services) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών αντιμετώπισης καταστάσεων περιβαλλοντικού αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούμε συμπληρωματικές μεθόδους αντιμετώπισης –χωρίς την χρήση χημικών -οι οποίες είναι απλούστερες, οικονομικότερες και ασφαλέστερες, ως προς το σύνολο του τελικού αποτελέσματος.

‘’Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.’’

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Παρέχεται πλήρη Βεβαιωμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στον εξοπλισμό, μαζί με την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων……

…..και όχι  απλά μια βεβαίωση προδιαγραφών και κτήσης του που ‘’αφήνει’’  να πιστεύουν ότι ‘’πιστοποιήθηκαν’’ ως εφαρμοστές.

Διαρκής Ενημέρωση

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024

‘’Καθαρόν Εστί’’ 2024 : Η Κινητήρια Δύναμη Ανάδειξης της πολιτικής Επαναπροσδιορισμού για την Επικεντρωμένη Πρόληψη

Επενδύοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους.

Εκ των ων ουκ άνευ η επίτευξη της υγειονομικής εξασφάλισης

Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!

Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!

Ποιοτική διαβίωση ‘’χωρίς βιοκτόνα’’ στους εσωτερικούς χώρους.

New-2023 -2024 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://klintec.gr/παράπλευρες-απώλ…ς-ωφέλιμων-εντόμ/ ‎