Εκ των ων ουκ άνευ η αυστηρότητα στους υγειονομικούς ελέγχους.

Εκ των ων ουκ άνευ η αυστηρότητα στους υγειονομικούς ελέγχους

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Π.χ .: Εγκύκλιος και Υγειονομικοί έλεγχοι για το σχολικό έτος 2021–2022

Στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία Aριθ.πρωτ Δ1γ/Γ.Π/οίκ55923  είναι ενσωματωμένη και η ίδια εγκύκλιος.

  • 11) Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ « Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» σχετ. (Τήρηση προγράμματος καθαρισμού & απολύμανσης χώρων)
  • 10) Η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αριθμ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 57739/18-9-2020 με ΑΔΑ:Ψ6ΙΝ465ΦΥΟ-Κ8Λ «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοιού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» (δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων. ).
  • 13) Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ1/ΓΠ.οικ. 28953/7-5-2020 με ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ 7-5-2020 «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».

Στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , υπάρχει πλήρη ανάπτυξη για την ασφαλής τήρηση των εφαρμογών για την απαιτητέα εγκύκλιο, σύμφωνα με τη αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20)

Έως ότου αποφασιστεί  πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, θα πρέπει στο πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης ,ο υπεύθυνος ειδικός επιστήμονας  που θα φέρει και την ευθύνη, του σχεδιασμού των εφαρμογών για τις απολυμάνσεις, , όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας), να έχει μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης), το σχέδιο εφαρμογών με τα Πιστοποιητικά των εφαρμοστών (καθαρίστριες/τες) για τον καθαρισμό- απολύμανση, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων ,δίνουν ένα κίνητρο  στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους μαθητές-εκπαιδευόμενους, εργαζομένους αλλά και γονείς, ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ) για τους ελέγχους απαιτούνται εκτός των άλλων:

  • Πιστοποιημένοι εφαρμοστές καθαρισμού απολύμανσης (καθαρίστριες/τες)
  • Επαγγελματικός Εξοπλισμός και υλικά για τις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης
  • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση
  • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι δεν έχουν παραμείνει ρύποι.
  • Βεβαίωση κλιματιστικών από Πιστοποιημένους εφαρμοστές για την απολύμανση τους.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης ,  ( όλων των μεθόδων ) . Δεν χρησιμοποιούμε μεμονωμένες μεθόδους εφαρμογών  (ψεκασμός, εκνέφωσης, ή/και όποιας επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO), και με εφαρμογές υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V, Όζοντος (O3) , ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , θερμικές μορφές ξηρού ατμού, κλπ Η περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης δεν μπορεί να αποκλείσει την επιβλαβή απειλή από τα ‘’ αόρατα χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους ρύπους (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) που θα συνεχίζουν να απειλούν την υγεία μας .

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 – ΦΕΚ 4214/Β/13-9-2021, αναφέρεται  (σημείο 12  Σελίδα 26/172) για τα Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες εκτός των άλλων το εξής: – Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA και επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι-HEPA ,χρειάζεται περισσότερο έλεγχος πριν την αγορά ,αλλά και την συμβουλή του Ιατρού Εργασίας , ώστε να μείωσε τις εσωτερικές συγκεντρώσεις σωματιδίων κατά 99,97%,+ άλλα και την  παρακολούθηση των επιπέδων (PM2,5 -PM10 και CO2.)

Χρειάζεται προσοχή έως ότου η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας βγάλουν τα συμπεράσματα για τις προδιαγραφές που θα τηρούν συμπληρωματικά οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα  για την προστασία της Δημόσιας υγείας . Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Επιτακτική ανάγκη η θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης !!

YouTube player

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι κάνουν αγώνες από το 2018 για τους ‘’Κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία ‘’.

Για την υγειονομική ασφάλεια όλων μας , Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης ,πρέπει να έχουν όλοι οι  Χώροι φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , (Ξενοδοχεία ), Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Σχολείων , Βρεφονηπιακών -Παιδικών Σταθμών και (Μ.Μ.Μ), Κατασκηνώσεων , Fitness & Αθλητικών Εγκαταστάσεων , Γυμναστηρίων, Επαγγελματικών χώρων, Εστιατόριων & Υπηρεσίες Τροφίμων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , όπως λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή τουριστικά, σκάφη αναψυχής , καθαρισμό-απολύμανση ενοικιαζομένων –γενικά αυτοκινήτων, Πλοίων-καμπίνες,  Αεροδρόμιων, Στρατιωτικών Μονάδων, Εργοστάσια,  Δήμους, Περιφέρειες, ακόμα δε και όσοι επαγγελματίες εφαρμοστές που ασχολούνται με γενικούς ή/και καθαρισμούς σε μοκέτες-χαλιά, στρώματα, σαλόνια, εσωτερικών χωρών σε σπίτια, ( Housekeeping ) , σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, μονάδες φροντίδας, χώρους φιλοξενίας (Ξενοδοχεία -Housekeeping), καθαρισμό-απολύμανση κλιματισμού αλλά και σε Μ.Μ.Μ.,κλ

Μάθετε περισσότερα για  την φωτογραφία  Το μοντέλο του «ελβετικού τυριού» ενάντια στην πανδημία

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/εκ-των-ων-ουκ-άν…τηρότητα-στους-υ/