Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του Πολιτισμού, όπου είναι στενά συνδεδεμένη πέραν των άλλων,  με την δυνατότητα διασφάλισης του δικαιώματος στη φυσική ανάγκη , πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε κοινόχρηστους  χώρους Ατομικής Υγιεινής.( δημόσιων τουαλετών).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και πλείστες υγειονομικές διατάξεις η χρησιμοποίηση χημικών ή φορητών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημοσίας υγείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού ,όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθερών τουαλετών. Η δε χρησιμότητα τους διαπιστώνεται  ότι καθίσταται πλέον αναγκαία καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε χώρους όπου δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις για μια κανονική τουαλέτα.

«Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» :Πριν την έναρξη των εργασιών ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας , που απαιτείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση,κλπ.

  • Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 – ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ ΕΟΚ .

14.3 Αποχωρητήρια και νιπτήρες . Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στην διάθεση τους ειδικούς χώρους με επαρκεί αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων σύμφωνα  με Υ.Δ. Γ1/9900/1974: Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων, (ΦΕΚ 1266/Β/1974), 03-12-1974.  Υ.Δ.Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 / 8-8.09.1983, τ. Β΄)  καταργήθηκε  από  την  Υ. Δ.Υ.Α.Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 96967/2012 – ΦΕΚ Β-2718/ 08-10-2012 , με την Νέα (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) .

19.3. Αποχωρητήρια και νιπτήρες .Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους, κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στα λουτρά ή στους νιπτήρες, ξεχωριστούς χώρους εφοδιασμένους με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα υπάρχουν και σε συμβάσεις για Μίσθωση χημικών τουαλετών ή/και Μίσθωση κοινόχρηστου εξοπλισμού ατομικής υγιεινής διαφόρων τύπων και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπου καταλήγουν στην Νέα (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017)

 Χημικά- βιολογικά αποχωρητήρια:  Όταν η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων γίνεται για να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο σχέδιο του φακέλου για την Ασφάλεια και Υγεία , πρέπει να γίνει προσαρμογή και με τον (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) .Έτσι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης,  όλες οι επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία. των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Παράλληλα πρέπει να προσαρμοστεί και με την εγκύκλιο(αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ19954/20.03.2020)όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Το Υπουργείου Υγείας  για την θωράκιση των ενασχολούμενων εφαρμοστών με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη στην διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Σε περίπτωση λοιπόν ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων στο σχέδιο του κάθε φακέλου για την Ασφάλεια και Υγεία θα υποβάλλεται μαζί με την  σύμβαση ενοικίασης , έτσι ώστε  να υπάρχει εναρμόνιση στις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών που αφορούν συμβάσεις για την τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων,  όπου ο Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον φάκελο με την σύμβαση να διαπιστώνει ότι  περιέχει και:

  • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του εφαρμοστή στον καθαρισμό -απολύμανση, ή/και πρόληψης από λοιμώξεις . κλπ
  • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης ή/και πρόληψης ,με τα (ΔΔΑ – MSDS) και άδειες από τον (ΕΟΦ)
  • η βεβαίωση με ημερομηνία και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστήσε κάθε εφαρμογή.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης-μεταφοράς, καθαρισμού χημικών τουαλετών, ακόμα και στα ειδικευμένα Προγράμματα για τις Γαλάζιες Σημαίες , όπου η απολύμανση  να έχει αντικατασταθεί με τον ‘’Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση μέσα στην καμπίνα ή/και για την έκπλυση όλων των επιφανειών της τουαλέτας.

  • Όταν η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητηρίων γίνεται για να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας , η απολύμανση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ‘’γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση ή/και έκπλυση’’, ακόμα και αν προστεθεί η χρήση συσκευής απόσμησης εντός της καμπίνας (διασπαστική επικάλυψη) ως κύρια στρατηγική απολύμανσης .Είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος ‘’ που μεταφέρει την ψευδή αίσθηση ενός «ευχάριστου περιβάλλοντος», ενώ συγχρόνως ίσως και να προάγει διασπορά επιμόλυνσης, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία .

Οι ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας ίσως να προσδίδουν και αξιώσεις ‘’αστικής ευθύνης’’.

Για τις φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων έχει γίνει πλήρης αναφορά μιας και οι επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή/και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής σε κοινόχρηστο εξοπλισμό Ατομικής Υγιεινής (χημικά-βιολογικάα αποχωρητήρια- φορητές τουαλέτες) γίνεται από ειδικές “ομάδες κρούσης” σε Πανελλαδικό Επίπεδο με διαδικασίες ενάντια στην ασυμβατότητα ,που τεκμηριώνεται και εκτελείται από προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση, συμβάλλοντας έτσι στη αναβάθμιση του τελικού αποτελεσμένος στο εσωτερικό περιβάλλον των τουαλετών, για την μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών, με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα για την Προληπτική Υγιεινή  κατά των Λοιμώξεων .

Προσοχή χρειάζεται και στις συμβάσεις συνεργασιών των Δήμων ή και άλλων φορέων, με τις εταιρίες για την  ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ενδυμάτων & υποδημάτων,( Second Hand) ( διαχείριση πλεονάζοντος ιματισμού,) για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης, όπου θα πρέπει να υπάρχει φάκελος με το σχέδιο για την Ασφάλεια και Υγεία (θα υποβάλλεται μαζί με την  σύμβαση) όπου θα περιέχει και:

  • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης του εφαρμοστή στον καθαρισμό -απολύμανση ή/και  πρόληψης από λοιμώξεις. κλπ
  • τις μεθόδους εφαρμογής καθαρισμού -απολύμανσης ή/και πρόληψης ,με τα (ΔΔΑ – MSDS) και άδειες από τον (ΕΟΦ) για τους κάδους, μέσα μεταφοράς, χώροι περισυλλογής.
  • η βεβαίωση με ημερομηνία και την υπογραφή του πιστοποιημένου εφαρμοστήσε κάθε εφαρμογή.

Έως ότου αποφασιστεί το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαρισμού – απολύμανσηςτο σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα–πάντα ηλεκτρονικά– για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Κοινόχρηστος εξοπλισμός ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας.!!

Πηγή :  https://klintec.gr/κοινόχρηστος-εξο…σμός-ατομικής-υγ/