Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .…Think Preventive Hygiene.!!

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων .…Think Preventive Hygiene.!!

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή Κέντρα Υπηρεσιών Γηριατρικής- Υποστηριζόμενης Διαβίωσης,  είναι  χώροι φιλοξενίας και απευθύνονται σε Ηλικιωμένα άτομα για προσφερόμενη φροντίδα μιας καλύτερης ποιητικής διαβίωσης.

Είναι φορείς ( επιχειρήσεις – εταιρείες ) που απασχολούν άτομα για εφαρμογές καθαρισμού- απολύμανσης  (π.χ. καθαριστές/ριες,  οροφοκόμες, Housekeeping,), όπου με βάση και την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), –σελίδα 4– Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης.

Έγιναν ενδεικτικά  κάποιες σχετικές ενημερώσεις , για την   Εξ’ αποστάσεως – Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένης διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης, εξυγίανσης, αποστείρωσης και πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων. αλλά και ότι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε  ομαδικά προγράμματα.

Η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι, αλλά και την αναγκαιότητα  πλέον ενός Συμβούλου – Επιθεωρητή – Προληπτικής Υγιεινής  ,για να  υπενθυμίζει – εποπτεύει προληπτικά – με εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Μια ευκαιρία για να ενημερωθούν για:

 • την με Αρ. Πρωτ. Δ1β/ΓΠ οικ.23443 7 /4/2020 «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» όπου συμπεριλαμβάνει το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» αλλά  και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • την με Αρ. Πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 37516/1182-21/9/2020, εγκύκλιο με Θέμα :Τήρηση των οδηγιών λειτουργίας του ΕΟΔΥ. από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και κατάρτιση εξατομικευμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπιση της πανδημίας –συμπεριλαμβανομένου και υλικό από Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Δομές Κοινωνικής Φροντίδας.
 • το με (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) προσδιορίζει ποιοι πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • την με (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου ..ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) –σελίδα 4– γιατί στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Το προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης),  όπου συμπεριλαμβάνει και τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως ισχύει.
 • για το ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) –σελίδα 5χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.
 • Επιπλέον γιατί δεν πρέπει να γίνονται ως κύρια στρατηγικήμεμονωμένες εφαρμογές ( ψυχρής εκνέφωσης Fogger -νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) ενεργών ή/και δραστικών συστατικών για μύωση ‘‘μολυσματικών παραγόντων ’’, (μικρόβια -βακτήρια -μύκητες – Ιοί) οπού δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, άλλα και για το απαντητικό   έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  με το  του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού – απολύμανσης, εσωκλείοντας και την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).
 • να ενημερωθούν ότι μετά το πέρας της ‘’απολύμανσης’’δεν παραδίδεται ‘’πιστοποιητικό ’’   –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ –   διότι η απάντηση αναφέρει ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας .)
 • για τον δήθεν σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου, όταν υπάρχει –σύσταση προς αποφυγήν – διότι είναι μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδος‘’, μεταφέρει την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης, ενώ συγχρόνως προάγει διασπορά και επιμόλυνση στους χώρους με χαρακτηρισμό της μη ορθής εφαρμογής ως ‘’επικίνδυνη’’ και για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων.
 • να ενημερωθούν ότι  δ) οι κίνδυνοι που προκαλεί η χρήση βιοκτόνων ( μεμονωμένες εφαρμογές) σε συγκεκριμένους χώρους όπως σχολεία, χώροι εργασίας, νηπιακοί σταθμοί, δημόσιοι χώροι, γηροκομεία, (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012/Άρθρο 18) όταν δεν είναι σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • ότι ο συνεργαζόμενος Σύμβουλος Επιθεωρητής– Προληπτικής Υγιεινής θα εποπτεύει προληπτικά για την Υγιεινή με –εσωτερικές επιθεωρήσεις- καλύπτοντας   την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων,  την ορθή χρήση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων , αλλά συγχρόνως και για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια) .
 • να ενημερωθούν γιατί οι υπεύθυνοι επιστήμονες των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο (καθαριότητας – απολύμανσης) μαζί το σχέδιο εφαρμογών και όλα τα Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά –για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.
 • να ενημερωθούν γιατί  χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με  επιμόλυνση, λόγοι  κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα  με βελτιωμένη απόδοση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, στους εσωτερικούς χώρους.
 • να ενημερωθούν ότι μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσηςσε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα, η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι  είναι ένας από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ).

Το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  εκτός από τις απολυμάνσεις, είναι αρμόδιο και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας,( Απαντ. του ΥΠ.Α.Α.Τ Αριθ. Πρωτ.: 11208/268326/22/10/2019)για την προστασία των πολιτών. Κατ΄ επείγουσα λοιπόν η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης -μυοκτονίας  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ) . Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους εφαρμογών βιοκτόνων, θα μειώσει κατά το πλείστον ενέργειες π.χ. από ‘’παραπλανητικές ενέργειες’’, ‘’λάθος ενημέρωση ‘’,  ‘’αμέλεια’’, ‘’Εγκληματική αδιαφορία’, αλόγιστη χρήση βιοκτόνων με πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία , παρέχοντας συγχρόνως μεγαλύτερη διασφάλιση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, είναι λοιπόν μια ευκαιρία συμμετοχής με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

YouTube player

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

ΛΗΨΗ : Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή (Μ.Φ.Η.2022)

ΛΗΨΗ :Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους εσωτερικούς χώρους των Μ.Φ.Η. σε Green & Clean Rooms

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/μονάδες-φροντίδα…eventive-hygiene/ ‎