Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;

Όπως έχω αναφέρει και  σε προηγούμενο άρθρο, για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων  από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’, στόχος όλων των προσπαθειών μας ήταν και είναι η ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων αξιοποίησης  για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση,  με τα πρωτόκολλα εφαρμογών απολύμανσης χώρων , όπως  κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας  που δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των ,κλπ και άλλα κτίρια.

Συμπληρωματική ενημέρωση με επισημάνσεις.

Με την επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας  Θανασιά Ευθύμιου ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers), οι επαγγελματίες εφαρμοστές  οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ), να γίνουν εργασίες, καθαριότητας μονάδων κλιματισμού, ενδελεχούς απορρύπανσης, επιμελημένης  εξυγίανσης και εφαρμογή αποκατάστασης  χωρίς υπολειμματικότητα. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Στην αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων  είχα αναφερθεί για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου , που εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Η δε αποφυγή υπερκατανάλωσης Απολυμαντικών- Βιοκτόνων και των πλεοναζόντων ημίμετρων , για το  πριν ή /και το μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη επιτόπια Bio- εφαρμογή Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, πρέπει να είναι  στις άμεσες προτεραιότητες μας η μεγαλύτερη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ώστε να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα υψηλότερο επίπεδο υγιεινής.

Στο δε άρθρο για το αν είναι Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία; Εια επισημάνει την Υποχρεωτική δράση συνολικής απομάκρυνσης κατά το μέγιστο για αποδιάρθρωση (αποδόμηση , αποσύνθεση, διάλυσης, υπολειμμάτων ‘’κοκτέιλ’’,) με ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ χωρίς υπολειμματικότητα.

Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ

Στις οδηγίες και μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους, μετάξι άλλων αναφέρει στις  Προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ,ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄), η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζεται στη χώρα μας, στον ιδιωτικό και του δημόσιο τομέα (καθώς και τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α.).

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Στις βασικές υποχρεώσεις, η λήψη μέτρων περιβαλλοντικής υγιεινής, όπως συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στα δε Περιβαλλοντικά μέτρα αναφέρει ότι … ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης. Ο χρόνος επιβίωσης …και οι συνθήκες στο περιβάλλον παραμένουν αυτή τη στιγμή άγνωστες . Σύμφωνα όμως με μελέτες …μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες. Ο επαρκής καθαρισμός και η απολύμανση του περιβάλλοντος θεωρούνται απαραίτητα καθώς και η τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου από την ‘’ασύμμετρη απαλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, έτσι ώστε να μην επιπτώσεις και να θεωρηθούν  στο μέλλον ως ‘’παράπλευρη απώλεια’’ του κάθε ‘’ κορονοϊού ’’.

Προσοχή:  Εκτός των χώρων εργασίας γενικά ,αναφερόμαστε και σε χώρους με παιδιά , ηλικιωμένα άτομα, αλλά και για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κτλ), ή ομάδες υψηλού κινδύνου, άλλα και φιλοξενούμενους επισκέπτες -ταξιδευτές με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’, όπου κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων.

Η συντεταγμένη πολιτεία αλλά και οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  γνωρίζουν πολύ καλά την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Για τις μεθόδους που εφαρμοστήκαν στην ‘’έκτακτη ανάγκη’’ αντιμετώπισης  για πολλούς , ακόμα και εφαρμογές με  θερμική μέθοδο, μορφές ξηρού ατμού ,πρέπει κατ’ επειγόντως να γίνει πλήρης αποκατάσταση .κλπ.

Η μη άμεση εφαρμογή αποκατάστασης  του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ , με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του και την σοβαρότητα της επιμόλυνσης , δεν μπορεί να αποκλειστεί το αποτέλεσμα πρόκλησης ‘’ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων’’, που να μπορούν να συνδεθούν άμεσα σε μια σύγχρονη κοινωνία,  µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία.

Ο τεχνικός ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρός εργασίας, παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη υγεία των εργαζομένων.

Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας .

Συμπέρασμα:

 1. Έγιναν σε εσωτερικούς χώρους απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται από τον (ΕΟΔΥ), από τους επαγγελματίες εφαρμοστές οι οποίοι οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, αυτά που αναφέρονται   στην επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας.
 2. Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικού Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers , έχει γίνει η (Purful Air Quality) Καθαριότητα και Υγιεινή Μονάδων Κλιματισμού ή aircondition όπου υπάρχουν ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.
 3. Οι εφαρμοστές αποκατάστασης,  με την τεχνική μελέτη αποκατάστασης και την εφαρμογή επαγγελματικών Πρωτοκόλλων, ξεκινούν με το πρόγραμμα του Bio-Exterminating Services όπως και στα βιοκτόνα- εντομοκτόνα .
 • Γίνεται ενδελεχής απορρύπανση σε βάθος(Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’,ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
 • Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογήστοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,  αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, αλλεργιογόνα, αλλά και τις οσμές από καπνό, κλεισούρα,  νέφος κ.λπ.
 • Γίνεται εφαρμογή  εναλλακτικών λύσεων ως ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’χωρίς υπολειμματικότητα, για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον. Η εφαρμογή αποκατάστασης  των ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’, γίνεται με την επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) , όπως με την  Καταλυτική  Οζονοποίηση -(Bio–Disinfection) ,  – (με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) –χωρίς υπολειμματικότητα, άλλα και χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’ για την εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’.  Επιπλέον δε μαζί με τις απολυμαντικές της ιδιότητες, μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα ως ‘’ανασταλτικός παράγων ‘’ για την  ανάπτυξη τους,  χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.
 • Γίνεται εφαρμογή  εξουδετέρωσης και τυχόν προβλήματα που προήλθαν από την επικίνδυνη μούχλα.

Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες- αν υπάρξουν –στα ακόλουθα  ερωτήματα  ;

 • Ποιος λοιπόν επαγγελματίας εφαρμοστής θα αμελήσει να αναγράψει στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, αυτά που αναφέρονται   στην επισταμένη επισήμανση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας;
 • Ποιος τεχνικός ασφαλείας ή/και ιατρός εργασίας, δεν θα παράδοση τον φάκελο με τις Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά, με τις ανάλογες τεχνικές μελέτες( με υλικά εξοπλισμό και μεθόδους αποκατάστασης ,κλπ,) στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους και όπου του ζητηθούν;
 • Έτσι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες – χωρίς μεταβιβάσεις- θα μπορούν να προβούν  – πάντα ηλεκτρονικά–στην παραλαβή των Βεβαιώσεων –Πιστοποιητικών– με τον αντίστοιχο φάκελο  από τον κάθε υπεύθυνο του κάθε Μ.Μ.Μ.,  τους υπευθύνους των  σχολικών μονάδων , αλλά και από οπού αλλού το αναζητήσουν, για να μπορούν να διενεργούν οπού κρίνουν ότι χρειάζεται τους ορθούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας. Θα μπορούν να ανιχνευτούν , υλικά με ‘’ ρυπογόνα κοκτέιλ’’,  μαζί με ‘’έξτρα μικροβιακό φορτίο’’  ή  κάθε ‘’απολυμαντικό νεράκι’’, όπου εδώ τα πράγματα είναι ποιο επικίνδυνα, αλλά και αν τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων;
 • Μήπως οι ηλεκτρονικές παραλαβές των φακέλων θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να αποστέλλονται από χθες ;

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως για , Χώρους Τουριστών Μονάδων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς –Μαθητών, Τουρισμού –  Σχολικές Μονάδες , Δήμους, κλπ, ένας   Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) είναι πλέον Απαραίτητος. Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, ή/και ενός Συμβούλου καθαριότητας  Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Επιπλέον αναφορές και λόγο των ανοιξιάτικων αλλεργιών.

Αναφορές υπάρχουν για το πώς λόγο των ανοιξιάτικων αλλεργιών στο πως θα καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα` στις   Αλλεργίες, γρίπη ή κορωνοϊό.   Ενδεικτικά αναφέρω ότι, οι αλλεργικές νόσοι αποτελούν ένα φαινόμενο που παρουσιάζει δραματική αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί δε μια ισχυρή ένδειξη με ‘ταχύτητα’ την οποία εξελίσσεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, μην το επιβαρύνουμε περισσότερο.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Σύψας ,έκτος των άλλων αναφέρει ότι το air condition είναι ένα σύστημα που ανακυκλώνεται πρακτικά ο αέρας , μπορεί να καταρατά  παθογόνα και προτείνει κατά την διάρκεια της επιδημίας κάλο θα είναι να παραμένει κλειστό.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/επιπτώσεις-και-από-τις-προληπτικέ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
 2. Είναι υπαρκτή η υγειονομική ασφάλεια σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον;
 3. Παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας και στους χώρους φιλοξενίας.!!!
 4. Το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
 5. Καινοτομίες για την παροχή βέλτιστης υγειονομικής ασφάλειας στο επιβατικό κοινό.
 6. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
 7. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
 8. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 9. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 10. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 11. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 12. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 13. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 14. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 15. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.