Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η άλλη ματιά σε ένα ’’ δυνητικά άγνωστο του SARS-CoV-2’’ πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων.

Η Εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων, μετατρέπει την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε Προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης.

Με αφορμή τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτόκολλων στα Τουριστικά Καταλύματα, ο οποίος  αποσκοπεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα τουριστικά καταλύματα, αφού ενσωματώνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης από το Covid – 19, για την προστασία της υγείας των επισκεπτών των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, θα προσπαθήσω να βοηθήσω με αναλύσεις για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

Όπως συχνά αναφέρω, ο καθένας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων μας για την πρόληψη,  με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας , με κινητήριο δύναμη την συλλογική ευαισθησία για τον σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την  ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου  από την ‘’ασύμμετρη απειλή ’’ της ‘’δυνητικότητας ‘’ του ιόυ SARS-CoV-2 με την πανδημία COVID-19 κατά το μέγιστο δυνατόπριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων , για να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια και η μείωση κινδύνων σε ένα -υψηλό επίπεδο προστασίας- η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτών , με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’ (σε όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, κλπ )

Η πλήρης αναλυτική εφαρμογή της εγκύκλιου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» οπού αναφέρεται όπως έχει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020 με τίτλο Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου )  με τα σεμινάρια  Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης -Επιμελητήριο Ηρακλείου  και το τμήμα προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων από τον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα, δίνουν ένα σχέδιο για εφαρμογή στην πράξη.

Περιοδική Ενημέρωση: Θα υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση σε περίπτωση ενημέρωσης των προαναφερθεισών πηγών ή / και βάση των εμπειριών που θα αποκτηθούν κατά τη φάση της εφαρμογής αυτών. Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί, προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους στην υποχρεωτική διαθεσιμότητα του. Η δε απόδειξη της τήρησης δεν μπορεί να προκύπτει μόνο από τιμολόγια αγοράς (πχ αγορά εξοπλισμού ή σκευασμάτων) αλλά από τα τεκμήρια εφαρμογής. Ένας λόγος επιπλέον διότι, η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ’’.

Οδηγίες για τα τουριστικά καταλύματα :Στον Οδηγό Εφαρμογής των Υγειονομικών στα Τουριστικά Καταλύματα υπάρχει αναφορά στην σελίδα 42- 44 για το Προσωπικό Καθαριότητας – Υπηρεσία Δωματίων.

 • Όποτε είναι δυνατόν, συνιστάται να αποφεύγετε η ταυτόχρονη παρουσία πολλών υπαλλήλων στο ίδιο δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης δεν πρέπει να είναι παρών κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των δωματίων.
 • Πριν την είσοδο στο δωμάτιο, οι εργαζόμενοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν φορέσει σωστά τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Καταλαβαίνοντας την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού / απολύμανσης /αποκατάστασης των χώρων, σύμφωνα πάντα με τα τεκμήρια εφαρμογής  όπου πρέπει να καλύπτουν και ‘’τυχόν παραλείψεις’’,   ανεβαίνει και η ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων. Έτσι στο τέλος , με απαιτούμενη πλέον αυξημένη υγειονομική προσοχή , όλα έχουν γίνονται σωστά , μειώνεται το φαινόμενο ‘’περί διασποράς’’ . Αύξηση αποδοτικότητας έργου έως και 60%  ( -30%+30%=60%) 

 • Αερισμός του δωματίου με άνοιγμα των παραθύρων, πριν την πραγματοποίηση των εργασιών καθαρισμού.
 • Σε περίπτωση αναχώρησης, το δωμάτιο θα απολυμανθεί.

Πότε λοιπόν μπορώ να καθαρίσω έναν ‘’δυνητικά μολυσμένο χώρο’’, όταν για το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ που θεωρείται ‘’δυνητικά μολυσματικός παράγοντας’’ θα συνεχίζει  είναι μέσα στο δωμάτιο;

 • Η σωστή χρήση ολοκληρωμένων απολυμαντικών μεθόδων (Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» , είναι υποχρεωτική και αναγκαία , μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως. Η σωστή δε χρήση πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Ο καθαρισμός του δωματίου είναι υποχρεωτικός ακόμα και σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον πριν απολυμανθεί, συμπεριλαμβανόμενων έκτος των άλλων και τα στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  τα υποστρώματα – ανωστρώματα, τα κεφαλάρια , τις υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) ,κουρτινών, αλλά και του όγκου του δωματίου για την αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων.

Στο άρθρο Η Καθαριότητα Σήμερα υπέχει πλήρης ανάλυση για το πόσο σημαντικός είναι ο καθαρισμός αλλά και  το τι είναι ο καθαρισμός ως διαδικασία που χρησιμοποιείται ,για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης ύλης από ρύπους,  μολυσματικούς παράγοντες και άλλες ακαθαρσίες (όπως βρωμιά), από ένα αντικείμενο ή το περιβάλλον, ώστε να επιτευχθεί  το καθαρό αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους. Θεωρείται ως  θεμελιώδης διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης, μιας συστηματικά επιστημονικής διαδικασίας , όπου τοποθετεί την ανεπιθύμητη ύλη στη σωστή της θέση ή εκεί όπου δεν προκαλεί βλάβη ή δυσμενείς επιπτώσεις. Η κατανόηση της σπουδαιότητας και  αποτελεσματικότητας του καθαρισμού,  μας επιτρέπει να εκτιμούμε πλήρως τη χρησιμότητα και τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής .

Το πλύσιμο είναι ένας τρόπος για την επίτευξη φυσικής καθαριότητας, συνήθως με νερό και συχνά με κάποιο είδος σαπουνιού ή απορρυπαντικού .

Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου
Υγειονομικά Πρωτόκολλα : Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο ξεχωριστά πάντα σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’.

 • Στην προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2  αναφέρει- χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης – δίνοντας  μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και της επικινδυνότητας τους. (Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας)  Με την περιβαλλοντική  εξυγίανση  θα υπάρξει δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής  και σωματιδίων έως και 0,1 μικρών,  σε αιωρούμενα μικροσωματίδια, σκόνη,  ελυτροφόρους ιούς και ιούς,  βακτηριακά σπόρια, μύκητες, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων, πτητικές οργανικές ενώσεις που προέρχονται από χημικές ουσίες όπως απολυμαντικά, όπου μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο φάσμα ασθενειών, από ήπιους ερεθισμούς μέχρι πολύ σοβαρές ασθένειες, η και άλλες συνέπειες σε μελλοντικά προβλήματα .
 • Στον Οδηγό υπάρχει αναφορά σελίδα 93-94 Περιβάλλον: Για την απολύμανση μίας μολυσμένης επιφάνειας ή περιοχής, περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου απολύμανσης. Το οργανικό φορτίο, η τοπογραφία της επιφάνειας, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, το pH, η σκληρότητα του νερού ή η παρουσία άλλων χημικών είναι σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επιπλέον, η αξία ενός αντικειμένου και η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων , των ζώων και του περιβάλλοντος είναι επίσης σημαντικά ζητήματα.

Καμιά λοιπόν εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων δεν μπορεί να γίνει,  αν πρώτα δεν έχει γίνει καθαριότητα.

 • Προτείνεται καθαρισμός με ξηρό ατμό των αντικειμένων που δεν τοποθετούνται σε πλυντήριο (πχ κουρτίνες)

Για την Ατοξική Μέθοδο στην σελίδα 99 , έχω αναφερθεί για τις ‘’ ατοξικές μεθόδους’’  όπως και για  το ότι οι μέθοδοι με την χρήση ατμού,  πρέπει να βαδίζουν πάντα με τις επιτρεπτές οδηγίες του κατασκευαστή των προς εφαρμογή  αντικειμένων.  Αναφορικά Μέθοδος είναι : Ο διεθνής όρος (method, méthode, methodo) προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα «μετέρχομαι» που σημαίνει την κίνηση προς κάποιο σκοπό. Ως μέθοδος ορίζεται ή σειρά συντονισμένων διαδικασιών … Διαφορετική λοιπόν η έννοια στο ΄΄ Μη τοξικό Υλικό’’  με την έννοια της ‘’ Μη τοξικής μεθόδου’’ – ίσως εκ παραδρομής κατά πολλούς και για συντομία αναφέρεται ως  ‘’Ατοξική Μέθοδος ’’.!!!

Επιπλέον αναφορές  για τις υφασμάτινες επιφάνειες (ταπετσαρίες), μηχανήματα «υπέρθερμου ατμού» με μέγιστη θερμοκρασία 170 °C , και πίεση 7 bar , ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα αναρρόφησης αποφεύγοντας την δημιουργία επιμόλυνσης από την μεταφορά των σωματιδίων εξαιτίας της μεγάλης πίεσης ξανά στην ατμόσφαιρα, κλπ Σελίδα 53 από 106 Επιμελητήριο Ηρακλείου –ISBN – Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, (ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα)  μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών καθημερινών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης ,Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναφέρεται ότι  η χρήση των ατμοκαθαριστών πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός  του ρούχου με πανί ελαφρά βρεγμένο με απορρυπαντικό για την απομάκρυνση λίπους προερχόμενου από ανθρώπινο δέρμα. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση μόλυνσης διότι θα διαλυθεί η λιπώδης στοιβάδα που περιβάλλει τον ιό.  (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγ. Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 

 • Προτείνεται χρήση ηλεκτρικής σκούπας με φίλτρο HEPA

Το σύστημα καθαρισμού πρέπει να προσφέρει ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και περισσότερη λεπτομέρεια, για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα με καινοτόμους μεθόδους και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών. Απώτερος στόχος η διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων , με άμεση χρήση. (πχ.. Στρώματα : Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ , Απορρύπανση για μείωση μολυσματικού φορτίου (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υποστρώματα – ανωστρώματα, κεφαλάρια , υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) ,κουρτινών,  μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ), καθαριότητα στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, γενικές εφαρμογές καθαρισμού λειών επιφανειών, ) κλπ.

 • Υ : Wall-to-wall μοκετών – χαλιών. Αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ενιαίους χώρους.

Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες» , είναι γνωστή από το παρελθόν. Οι Wall-to-wall μοκέτες -χαλιά ως «βρώμικοι θύλακες» συγκεντρώνουν έκτος των άλλων ‘’αιωρούμενους λιπαρούς ρύπους’’  άλλα ίσως και τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ από κύτταρα. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν έχει αποκλειστεί ακόμα ο χρόνος  επιβίωσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 , μιας και στις Wall-to-wall μοκέτες -χαλιά έκτος από τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ υπάρχει (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, κ.α.).

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών. Γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό (Ενδελεχής απορρύπανσησε βάθος (Deep-Depollution),  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) ως απαραίτητη ενέργεια πριν την απολύμανση σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ενιαίους χώρους με  ( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ) Διάδρομους, συνεδριακά κέντα, αίθουσες δεξιώσεων, κλπ).

Προσοχή: Αν και ο επαρκής και σχολαστικός καθαρισμός (Ενδελεχής απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution), είναι υποχρεωτικός πριν από όλες τις μεθόδους απολύμανσης, εφαρμογές  με  θερμική μέθοδο , μορφές ξηρού ατμού υπό πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), χωρίς την ταυτόχρονη δυνατότητα αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας επιμόλυνσης (Διασποράς) ξανά στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της μεγάλης πίεσης, αλλά και σε μεμονωμένες εφαρμογές με μονάδες υπεριωδών ακτινοβολιών  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V., όζοντος , δεν μπορούν να καλύψουν την απολύμανση των Wall-to-wall μοκετών –  χαλιών ( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ) κλπ.

Ο καθαρισμός μοκετών με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο. (Ολοκλ. Πρόγ.καθ.-απολύμ. Ε.Ο.Δ.Υ.) Αποφεύγουμε να κάνουμε καθαρισμούς , σε επενδυμένες μοκέτες -χαλιά Wall-to-wall , ή τίναγμα σε χαλιά αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός και η Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. , με  εξασφαλισμένη και  ασφαλή παράδοση των χώρων , χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης με επιμολυσμένο περιβάλλον , άλλα και χωρίς φθορές, καταστροφές, κλπ.

Η προτεινόμενη μέθοδος ως διαδικασία ετοιμότητας σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall παρέχει πλήρη και ενδελεχή απορρύπανση, καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution), με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προγράμματα καινοτόμων μεθόδων και Πρωτόκολλα ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων( μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ) για περιβαλλοντικές και υγειονομικές εφαρμογές, αναζωογόνησης με ενεργή απολύμανση σε επενδυμένες μοκέτες Wall-to-wall, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της ‘’μικροβιολογικής ασφάλειας’’ και  υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Η ‘’δυνητικότητα ‘’ από το ‘’άγνωστο του  SARS-CoV-2 ’’ πρέπει να αντιμετωπίζεται πλήρως με πολλαπλές απολυμαντικές λύσεις για ‘’πολλαπλή εξασφάλιση’’ (Multiple Collateral). Οι προβληματισμοί για την  ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας  είναι και οι λόγοι των αναφορών μου, για διορθωτικές ενέργειες  άμεσης εφαρμογής της αποκατάστασης πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων, χωρίς ‘’εκπτώσεις’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας, που ίσως και να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  ο εξειδικευμένος εξοπλισμός πρέπει να υπερτερεί καλύπτοντας και τις έκτακτες ανάγκες των  επιδημιολογικών δεδομένων , διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) , άλλα και οι οδηγίες μιας και υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση, σε περίπτωση ενημέρωσης των προαναφερθεισών πηγών ή / και βάση των εμπειριών που θα αποκτηθούν κατά τη φάση της εφαρμογής αυτών.

Οι βασικοί μας στόχοι για την Υγειονομική Εξασφάλιση είναι, η υγειονομική ασφάλεια (εργαζομένων -φιλοξενούμενων),  η αποφυγή διασποράς και επιμόλυνσης των χώρων αλλά και η κάλυψη από  ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη, όπου μπορεί να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ,πχ. (επιμόλυνση από διασπορά), κλπ.

Υγειονομική Εξασφάλιση ‘’ Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/η-άλλη-ματιά-σε-…-δυνητικά-άγνωστ/

Σχετικά Άρθρα

 1. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 2. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 3. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 6. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 7. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 8. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 9. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 10. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.