Προτεραιότητα η ολιστική αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας.

Προτεραιότητα η ολιστική αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μιλά για το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ – Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, έγινε αναφορά και  στους τρόπους έκθεσης στους βιολογικούς παράγοντες  μαζί με τις επιπτώσεις που προκαλούνται  στην υγεία από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες και εκτιμήσεις  από τα προβλήματα που προκύπτουν.

Όταν η γνώση και η ενημέρωση για τους κινδύνους από την έκθεση στους βιολογικούς παράγοντες εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεπαρκής, δημιουργείται η ανάγκη για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο να αποδεικνύει ότι λειτουργεί με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τον πολίτη. Η έκθεση των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες, αλλά και η γενικότερη ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελούν θέματα που απασχολούν ολοένα και περισσότερο όλους τους κλάδους επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής.

Με την σύνταξη του  προγράμματος για την διαχειριστική και εφαρμοστική μελέτη  του κάθε έργου, συμπεριλαμβάνεται και η αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια της υγιεινής στην εργασία, για την  δημιουργία ενός ασφαλούς, υγιούς και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Πόσο ασφαλές και υγιές είναι το εργασιακό περιβάλλον μετά τις εργασίες σε :

  • Καθαρισμός – Απολύμανση :

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από  άμεσους ή/και έμμεσους επανεμφανιζόμενους κίνδυνους στην καθημερινότητα, μας οδηγούν  σε νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεων, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους στην καθαριότητα και υγιεινή των χώρων,  ότι το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το  ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Η εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού -απολύμανσης χώρων ,ανεξάρτητα από την επιλογή της όποιας μεθόδου για την εφαρμογή ,μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Η επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην απόδοση.

Οι μη ορθές εφαρμογές των βιοκτόνων είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν και στην εργασιακή ικανοποίηση –ανασφάλεια– για την απόδοση των εργαζομένων ,  οι οποίοι στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή επίδοση των υπηρεσιών τους. Η προχωρημένη Προληπτική Υγιεινή βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα αναδομεί τις υπηρεσίες υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για την διασφάλιση της καλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

Εφαρμοστές -στριες καθαρότητας- απολύμανσης εργάζονται σε κάθε είδους εργασιακό χώρο -όλων των κλάδων, εντός ή/και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων, οπού επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, για την μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Στον κλάδο των επαγγελματιών σε υπηρεσίες καθαρισμού –απολύμανσης αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες εφαρμοστές –τριες  που θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα συνδυάζονται αποτελεσματικά με βέλτιστες πρακτικές . Έτσι θα διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσειςΠιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό απολύμανση–  ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες με ασφάλεια για τους ίδιους αλλά και τους φιλοξενούμενους-επισκέπτες των χώρων .

Έτσι με  το υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) για τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να τις προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς – απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και εξειδικευμένα (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης). Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Χημικός, Γεωπόνος, κλπ).

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να παραδίδουν μετά το πέρας  των εργασιών Ορθές Βεβαιώσεις ολοκληρωμένων εφαρμογών  καθαρισμού-απολύμανσης  και όχι ‘’πιστοποιητικό ’’ μιας  ”υποτιθέμενης απολύμανσης” (σε σοβατεπί, ρωγμές τοίχων) –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ –   διότι η απάντηση αναφέρει ότι ( ΥΠ.ΑΑΤ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας) , αλλά ούτε  μεμονωμένων εφαρμογων για  Απολύμανση με τη δύναμη του ατμού  , όπου επιταχύνεται η διασπορά καθώς επιμολύνεται και ο χώρος με περαιτέρω πρόκληση ρύπανση  βιολογικών παραγόντων.

 Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.

  • Απεντομώσεις –  Μυοκτονίες

Η ευγενής υπενθύμιση θεμάτων  που μένουν αναπάντητα και αφορούν την (Απεντόμωση –  Μυοκτονία) αλλά και τον  σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, πρέπει να συνεχίζεται ώστε να ενημερώνονται οι επαγγελματίες που τους άφορα άμεσα , αλλά και οι καταναλωτές.

Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων και την ασφαλή υγεία και ευημερία άλλων προσώπων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον τρόπο που θα διεξάγουν τις εργασίες τους (για παράδειγμα ασθενείς, επισκέπτες, καθαριστές, συντηρητές κ.λπ.) Οι αξιολογήσεις κινδύνου θα πρέπει να εντοπίζουν τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις των βιοκτόνων, (απολυμαντικά, εντομοκτόνα, κλπ) μαζί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εφαρμογή αλλά και για μετά την περάτωση των εργασιών. Οι δε διατάξεις του π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020),εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που ισχύουν κάθε φορά, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

 Χρειάζεται λοιπόν λεπτομερέστατη μελέτη – ανάλυση  από τους επιστήμονες στον κανονισμό για τα βιοκτόνα, με έμφαση στο γιατί πρέπει να γίνονται πριν ή /και μετά από οποιαδήποτε χρήση βιοκτόνων , (Απορρύπανση –Περιβαλλοντική Εξυγίανση – Αποκατάσταση από Ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ) μιας και όλα βρίσκονται στο  Άρθρο 18 Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 528/2012.  Η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων έχει γίνει επιτακτική , ιδίως από  τους επαγγελματίες εφαρμοστές, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον από τα βιοκτόνα.

Στις αναφορές των σεμιναρίων ο (Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας – Θανασιάς Ευθύμιος – M.D., M.Sc. MPH,), τονίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στην μέγιστη υγιεινή για κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι  είναι υποχρέωση όλων μας,  οι επαγγελματίες  εφαρμοστές, για κάθε κλάδο ξεχωριστά πρέπει να δίνουν  μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Συμπερασματικά λοιπόν οι υπηρεσίες μας πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη ορθής διαχείρισης πρακτικών για ολοκληρωμένες εφαρμογές  περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας, διασφαλίζοντας με ολιστική αποτελεσματικότητα της υγειονομικής ασφάλειας , άλλα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή :  https://klintec.gr/προτεραιότητα-η-…στική-αποτελεσμα/ ‎