Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Τα περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας του εσωτερικού αέρα

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας, προκαλώντας έκτος των προβλημάτων υγείας και υψηλό  υγειονομικό κόστος. Η καθαρότητά του  είναι ένα προτέρημα που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε, όχι μόνο στους προσωπικούς μας χώρους του σπιτιού ή των διακοπών αλλά και του εργασιακού περιβάλλον-τος μας , ώστε να ζούμε σε μια καθαρή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, μπορούν να διατηρηθούν οι σε ισχύ εθνικοί κανόνες οι οποίοι ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια από εκείνα που μπορεί να συνιστούν οι διεθνείς οργανισμοί ή φορείς , στην επιλογή συσκευών καθαρισμού  για την καθαρότητα του εσωτερικού αέρα. Ακολουθώντας ενέργειες που μπορούν να προάγουν ένα υγιεινό περιβάλλον μειώνεται ο κίνδυνος από κάθε ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.  Επιπλέον , ο έλεγχος  για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους  μαζί με την ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality) , μπορούν να βοηθήσουν για ευεργετική επίδραση στον περιβάλλοντα χώρο.

Για να υπάρξει η συνεχόμενη καθαρότητα του εσωτερικού αέρα ,  θα πρέπει να προηγηθεί η υποχρεωτικότητα του  καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) , αλλά και η αναγκαιότητα της  μηδενικής  συγκέντρωσης  από κάθε ‘’δραστική ουσία’’ στις επιφανές των χώρων . Το εν λόγο εγχείρημα καλύπτεται από την καινοτομία της  Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης στοχεύοντας στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, μιας και  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας ,η εμφάνιση από τους συνεργαζόμενους Υγειονομικά υπευθύνους επιστήμονες στον σχεδιασμό διεργασιών για την αποτροπή ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ηθελημένης’’ απελευθέρωσης και την ορθή εκτέλεση των εφαρμογών  , από πιστοποιημένους εφαρμοστές  με τον απαιτούμενο εξοπλισμό . Η αυστηρή τήρηση των νόμων Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.),  μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , σκοπό έχει να προλάβει ή να αποτρέψει  από κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης και την  ‘’την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων  ’’ στην Δημοσιά Υγεία .

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα για τα οποία πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί και για την  ορθή χρήση τους. Οι τεχνικοί ασφάλειας και οι γιατροί εργασίας, θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων-εταιρειών ,  για την ενεργοποίηση του υπ’ (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ως προς  τις επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης που μπορούν να προσφέρουν.  Έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , με επιπλέον γνώσεις  και την συμμετοχή σε Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται επιπλέον οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας για παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας .

Εν κατακλείδι :

  • Για μια ορθά κοστολογημένη παροχή υπηρεσιών με εξασφαλισμένη την υγειονομική ασφάλεια, δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος αφαιρώντας εφαρμογές που την  μετατρέπουν σε ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης.
  • Η έλλειψη ενδιαφέροντος για ορθές εφαρμογές ,μπορεί να μετατρέπει σε ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.
  • Πίσω λοιπόν από κάθε απάντηση επιχειρηματία εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ότι δεν πληρώνει ο πελάτης , είναι η συνήθης δικαιολογία για να κρύψει τον μη επαρκή εξοπλισμό, για την ολοκληρωμένη  διαχείριση, επαφιόμενος στο ‘‘πατριωτικό ‘’και ποιος θα με ελέγξει.

Έτσι λοιπόν όταν οργανισμοί ή φορείς  αναγγέλλουν διαγωνισμούς ή αναθέσεις  εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης  μικροβιοκτονίας (πχ σε σχολειά και κτήρια ) οφείλουν να γνωρίζουν ότι επ ουδενί δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Αναγγελία/ Γνωστοποίηση (βάσει του Ν.3919/2011) από το ΥΠ.Α.Α.Τ και ούτε Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν το ΥΠ.Α.Α.Τ απάντα στον ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας.  Απεναντίας  ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει  πιστοποιημένους εφαρμοστές  και έναν συνεργαζόμενου Υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα

Το Υπουργείου Υγείας π.χ με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιο με τη ν αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 /20.03.2020  του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει .

Οι επικαλούμενοι δε την  Γνωμοδότηση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χρήσης απολυμαντικών ουσιών σε μορφή νέφους ή αεροζόλης για την αντιμετώπιση του SARS-COV-2, θα πρέπει να προσέξουν τις  Βιβλιογραφικές αναφορές / 13. Available at: την προαναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας . ΑΠ Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-3-20,: «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» που επισυνάπτεται και στις συμπληρωματικές οδηγίες.

Συμπεραίνοντας:

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών για καθαρισμό-απολύμανση δημιουργεί μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

  • Θα ενημερωθούν το γιατί δεν πρέπει να υπόσχονται ότι κάνουν ‘’ απολύμανση υπογράφοντας χαρτάκια ”  για (σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),
  • Θα ενημερωθούν ότι πράττουν μια αξιόποινη πράξη ως ’’ χημικοί εισβολείς ’’  ακλουθώντας  το σύνδρομο  της υπερ-χρήσης βιοκτόνων  .
  • Θα ενημερωθούν ότι ‘’ατμίζοντας τα στρώματα- σαλόνια’’ δεν απολυμαίνετε μόνο  με συσκευή ατμού,
  • Θα ενημερωθούν ότι η παρερμηνεία που συνεχίζεται να γίνεται και από ‘’επαγγελματίες ΄΄ πως η μεμονωμένη εφαρμογή (πχ με ατμοκαθαριστή) για τον καθαρισμό των στρωμάτων ακόμα και  τύπου ‘’Bonnet ‘’ δεν τεκμηριώνει καθαρισμό-απορρύπανση σε βάθος  του στρώματος, με αποτέλεσμα να διενεργούν  ηθελημένη αμέλεια έκθεσης σε ρύπους βιολογικών παραγόντων,  η όποια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο κίνδυνος ‘ηθελημένης’’ απελευθέρωσης , ως μια αξιόποινη πράξη.

Λόγοι που οι υπεύθυνοι στο Ε.Ο.Δ.Υ. , θα πρέπει  στο περιεχόμενο του οδηγού των Προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης  για διευκρινίσεις στα αυτονόητα αλλά και διορθώσεις βελτίωσης μιας και η δομή του το επιδέχεται. Έτσι θα μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , η/και η ‘’ηθελημένη’’ αμέλεια αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, προκαλώντας  ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως  διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

  • Επιπλέον δε η μη εναρμόνιση με τις ολοκληρωμένες υγειονομίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές απέναντι στην νομοθεσία , δημιουργεί κενά ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεση σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/τα-περί-θεσπίσεω…ικών-κριτηρίων-κ/ ‎