Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!

Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!

Το υποτίθεται ως «ασύμμετρη απειλή» σε μια σύγχρονη εποχή -ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της υγειονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης -πρέπει να επισημαίνεται διότι προκαλούνται ανακρίβειες με  θεμελιώδεις συγχύσεις. Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, θα προσπαθούμε να τους ενημερώνουμε όλο και περισσότερο.

Με όλες τις παραμέτρους του κάθε χώρου ξεχωριστά, πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του  από κάθε  ‘’ασύμμετρη απειλή ’’, κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των χώρων και των αντικειμένων, ώστε να διατηρηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο η ασφάλεια της υγιεινής και η μείωση κινδύνου, από κάθε ‘’ μολυσματικό παράγοντα ’’.

Όταν ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής για την υγειονομική εξασφάλιση μας αφορά όλους.  

Στα σχέδια δράσεων με προληπτικά μέτρα υγιεινής για κίνδυνους που αναδεικνύονται, θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η άμεση εφαρμογή αντιμετώπισης των αναδεικνυόμενων κινδύνων στην πηγή τους.
 • η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μεθόδων πολλαπλής θωράκισης -προστασίας
 • οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων για την υγειονομική ασφάλεια των πολιτών .(Απορρύπανση, Καθαριότητα –Απολύμανση, Αποκατάστασης, Πρόληψης)

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Στις Προσκλήσεις για Υπηρεσίες από οποιονδήποτε φορέα για Καθαρισμό –απολύμανση, στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να εντάσσονται:

 • η εγκύκλιος ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • η (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου οι επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, θα μπορούν να προσφέρουν και επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • η υποχρεωτική συνεργασία με επιστήμονα ,ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό -απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).
 • το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης των εφαρμοστών για ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές στον καθαρισμό – απολύμανση, αποκατάστασης και πρόληψης  καλύπτουν όλους τους  οι ενασχολούμενους ανεξαρτήτου μεθόδου ώστε να είναι ‘’θωρακισμένοι’’ απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων) εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων – αναπόσπαστα μέρη – σε ΦΕΚ ή/και σε υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 • η υποχρεωτική αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης , μετά και τις διευκρινίσεις που παρείχε το Υπουργείο Υγείας  με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   έγγραφο του   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης .
 • εναρμόνιση των πρωτόκολλων για επαγγελματικές εφαρμογές με την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) σε (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους , προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.
 • αλλά και το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την προστασία από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες 
 • Ο εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων καθαρισμού-απολύμανσης για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Όταν η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης γίνεται επιτακτική ανάγκη.

Στις αξιολογήσεις για τον βαθμό κινδύνου διάδοσης ως συμπληρωματικά μέτρα  θα πρέπει να εντάσσονται:

 • υλικά για τις επιφανές με πλήρη αξιοποίηση της εξελιγμένης πρόληψης στην αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης, για 60-90 ήμερες από το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις Εγκρίσεις του ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.
 • η  τεχνολογίες ‘’Τριπλού Φραγμού’’όπως το Sterial ll ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί  το πριν και το μετά-  στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.
 • Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους .
 • όπου δεν υπάρχει ‘’επιτρεπτός χρόνος’’ για την αυστηρότητα των υγειονομικών ελέγχων, όπως η οριζόντια εφαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) από το τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου – Δημόσιας Υγείας της κάθε περιφερειακής ενότητας, τότε οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι υγειονομικοί έλεγχοι είναι πλέον απαιτητέοι, για την ‘’εξάλειψη των διαστρεβλώσεων”  όπου θα διασφαλίζουν τους πολίτες από τις σοβαρές ‘’υγειονομικές απειλές’’, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • έως ότου λοιπόν τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των Περιφερειών αποφασίσουν πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν μαζί με τον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Ο ρόλος της διαφάνειας έξαλλου απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Anti-Infection Prevention : Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ως  ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ για την Πρόληψη Εξάπλωσης των Λοιμώξεων , ενός συνόλου ειδικών διαδικασιών ελέγχου κατά μολυσματικών παραγόντων. Ένας τρόπος υψηλού επίπεδου διατήρησης της υγειονομικής ασφάλειας, πριν από την εκ νέου χρήση των εσωτερικών χώρων . Ο συνδυασμός της μείωσης των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης στους εσωτερικούς  χώρους μαζί με την μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών , βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Υπενθύμιση: Η ανάδειξη του ξεχωριστού (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) , άλλα και η απάντηση  του ΥΠ.ΑΑΤ  στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης,   ) οι κατέχοντες τις άδειες του ΥΠ.ΑΑΤ  θα πρέπει να σταματήσουν να εμπλέκουν με τους (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102) ‘’παρέχοντας απολύμανση σε έντομα’’!!!

Για κάθε ενδιαφερόμενο ή/και φορέα από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης παρέχεται- Πιστοποιημένη εκπαίδευση- και από τα  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά- και  Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  https://klintec.gr/όταν-το-υποτίθετ…αδεικνύεται-σε-δ/

Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!!