Κοριοί και αναδυόμενες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Κοριοί και αναδυόμενες  πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC,s) εσωτερικών χώρων !!

Μηχανικός τρόπος με ενδελεχή καθαριότητα σε βάθος για απομάκρυνση – ‘’καταπολέμηση’’– εντόμων και αυγών, πριν από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Όταν εκπέμπονται από κοριούς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), διαπιστώνεται ότι η εκχύλιση και η απέκκριση νεκρών και ζωντανών κοριών μαζί, διαθέτουν διαφορετικά προφίλ VOCs .Οι κοριοί αφοδεύουν μεγάλες ποσότητες ισταμίνης ως συστατικό της φερομόνης η όποια συσσωρεύεται στην οικιακή σκόνη των χώρων που έχουν προσβληθεί από κοριούς . Επιστημονικές έρευνες αναφέρουν ότι η συλλογή σκόνης για ανάλυση έγινε, μετά και από θερμικές εφαρμογές, έως και τρεις μήνες μετά. Τα επίπεδα ισταμίνης ήταν αξιοσημείωτα υψηλά ειδικά από το υλικό του υπνοδωματίου.

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), σημειοχημικές ουσίες σε αέρια φάση με υψηλή τάση ”ατμών”, περιλαμβάνουν μια μεγάλη ομάδα από διάφορες χημικές ενώσεις που εκπέμπονται από κοριούς.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις, η επιμονή και η εγγύτητα με τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου υποδηλώνουν ότι η ισταμίνη που παράγεται από κοριούς μπορεί να αντιπροσωπεύει μια αναδυόμενη μόλυνση ίσως και να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία στο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την σημαντικότητα της ανάπτυξης στοχευόμενων στρατηγικών μετριασμού της υπολειμματικότητας από τους  παραγόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πτητικές οργανικές ενώσεις: Ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την ανίχνευση κοριών.

Μηχανικός τρόπος με ενδελεχή περιβαλλοντική απορρύπανση (Green Decontamination )μετά το πέρας οποιανδήποτε εφαρμογής,  για την πλήρη αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου.

Συμπληρωματική ενημέρωση ,στις βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής .

Επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

  • ‎ Έτσι βάση της διάταξης  Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.
  • Επιπλέον δε , σύμφωνα και με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση  της προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , έχοντας διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία , με τις ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, παρέχει την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) για την  ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητος ο Έλεγχος με Σύστημα για τις κύριες μετρήσιμες παραμέτρους και το ‘’τρίπτυχο’’ :

Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ο υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος θα υπογραφεί για την ολοκληρωμένη διαχείριση αντιμετώπισης των κοριών, ίσως και να μην καλύπτεται νομικά απέναντι στην νομοθεσία για την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://klintec.gr/κοριοί-και-αναδυ…ες-πτητικές-οργα/