Αδιαφορία ήκαι αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

 Αδιαφορία ή/και αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.

Η βελτίωση του επιπέδου της υγειονομικής εξασφάλισης των πολιτών  σχετίζεται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβαλλοντικής υγιεινής  και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι στη σύγχρονη κοινωνία η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται και από περιβαλλοντικούς ρύπους Βιολογικών παραγόντων.  (Πτητικές οργανικές ενώσεις από υπέρθερμο ξηρό ατμό έως 180°C και Θερμική απεντόμωση ,μαζί με  κοριούς, αυγά , περιττώματα ,(VOCs )κλπ.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών διασποράς κινδύνων.’’ 

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) .

Αν και η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση, είναι  καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας.( Πχ. Μετά την εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου υγείας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, όταν τα  διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, απαιτούν την μείωση χρήσης βιοκτόνων αλλά και την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένες  φόρες για τα οφέλη των Green and Clean Rooms από την Προληπτική ΥγιεινήΥπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και για  την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Ξενοδοχεία καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κάθε χώρος φιλοξενίας , χρειάζονται διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί εντομολογική προσβολή, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των  δυσπρόσιτων σημείων, αλλά και στα γειτονικά δωμάτια/διαμερίσματα. Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται χημική καταπολέμηση (απεντόμωση – μυοκτονία ) σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του Ν.3919/2011) και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.

Η απαραίτητη τεκμηριωμένη εφαρμογή αποκατάστασης υιοθετείται  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο, όπως αναφέρεται και στον  κανονισμό για τα βιοκτόνα (, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ), όπου στο  Άρθρο 18 ‘’Μέτρα για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων’’, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της υγείας των ανθρώπων, κλπ. Έτσι θα   εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των χωρών, από την επιβεβλημένη και ασφαλή χρήση βιοκτόνων  για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ με μεθόδους επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO ), χωρίς υπολειμματικότητα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.

Σύμφωνα δε με τον «Οδηγό ορθής πρακτικής για τον ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς και έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων», (2015). Στην σελίδα 27 ,τονίζεται  ότι σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση έχουν η καθαριότητα και προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή  τους με καθαρισμό (π.χ. ειδικές σκούπες)

Προσοχή:  Άτομα ενασχολούμενα με την καθαριότητα – απολύμανση δεν ‘’ψεκάζουν’’ βιοκτόνα, ούτε ετοιμόχρηστα !!!

Να σημειωθεί, ότι το υψηλό επίπεδο καθαριότητας ενός χώρου διευκολύνουν την έγκαιρη ανίχνευση μίας προσβολής και ταυτόχρονα αποτελούν παράγοντες μείωσης του κινδύνου εξάπλωσης σε περίπτωση προσβολής (μείωση των δυνητικών «καταφυγίων» των κοριών). Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε ορθή επιστημονική εφαρμογή. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου .

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι το, να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,αλλά και  την αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους και μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο ) για μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση  των εσωτερικών χώρων.

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο πρόληψης αποτελεί αφενός η  εκπαίδευση και  αφετέρου η διενέργεια τακτικών ελέγχων από το προσωπικό που απασχολείται σε εγκαταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο προσβολής . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων για ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’,  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Η αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη διαχείριση αναδεικνύει το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτονων, π.χ ( Παραδείγματα με πραγματικά περιστατικά). Η δε ανάδειξη της επικινδυνότητας των ’’ Ημίμετρων ‘’ με μεμονωμένες εφαρμογές, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον.

Δυστυχώς  τέτοια φαινόμενα , λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών, υπήρχαν αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν παντού .

«Εν κατακλείδι», οι συνεργαζόμενοι  Υγειονομικοί  Σύμβουλοι -Επιθεωρητές-  Προληπτικής  Υγιεινής  , θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά δράσεων και ενεργειών μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης με την ορθή εφαρμογή  των μεθόδων για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) , άλλα και για  την  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων , ως πρόγραμμα αντιμετώπισης από τις ειδικές “ομάδες κρούσης” .

Τελικά τηρούνται οι επιθεωρήσεις -με βάση την νομοθεσία – ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση της  ορθής εφαρμογής  των μεθόδων για την εξασφάλιση της Υψηλού επιπέδου υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών – φιλοξενουμένων ταξιδευτών, αλλά συγχρόνως και τις  καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ( υγειονομική ασφάλεια);

Θα πρέπει  στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ να τεθεί σε εφαρμογή  ‘’άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘’ με πρόσβαση στους φακέλους  απεντόμωσης -μυοκτονίας και καθαρισμού – απολύμανσης  από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων  , σε συνδυασμό με την αποστολή για Αυτόνομο Έλεγχο. Όλα ηλεκτρονικά λοιπόν και ο επιθεωρητής έλεγχου  με το Tablet θα  γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),  κερδίζοντας  πολύτιμο  χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Λόγο των κλιματικών συνθηκών , δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις και χρειάζεται να υπάρξει  δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης  τέτοιων προβλημάτων ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις ,πχ :

  • Εργασία σε Δωμάτιο με κοριούς και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο (αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες ), που έχει προσελκύσει σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα (διάφανα ακάρεα της βιολογικής γεωργίας)  κλπ
  • Εργασία σε κατοικία με ψύλλους και ψώρα, διπλό κρεβάτι με κεφαλάρι και αποθηκευτικό χώρο, μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα , άλλα και ακάρεα των περιστεριών (Red Mites or Poultry Mites).
  • Εργασία σε κατοικία με κοριούς  , μούχλα στο στρώμα και τον τοίχο, άλλα και  παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)   με την ‘’ μολυσμένη σκόνη’’.  Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , φιλοξενουμένων, επισκεπτών -ταξιδευτών, με την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όταν οι ‘’παρενέργειες ‘’ μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Συμπεραίνοντας : Για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το τρίπτυχο :

  • Υποχρεωτικότητα καθαρισμού – απορρύπανσης (Deep-Depollution) 
  • Ολική περιβαλλοντική απορρύπανση-εξυγίανση ανά όγκο³  (Indoor Air Quality )
  •  Αναγκαιότητα μηδενικής  συγκέντρωσης  δραστικών ουσιών στις επιφανές των χώρων.

Έχοντας την πείρα τω 35 χρόνων με ‘’βαθιά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , ξεκινώντας από την 19.09.1993 Γ.Α.Π.  ‘’Συνεργασία σε ερευνά ‘’  και συνεχίζοντας στα  σεμινάρια ,για τις συμπληρωματικές εφαρμογές του πριν ή/και μετά  των Ολοκληρωμένων  Διαχειριστικών  Εφαρμογών   σε Εσωτερικούς  Χώρους, ως μορφές παρέμβασης σε αποδεκτά οικονομικά και οικολογικά επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Είμαστε δίπλα  σε  χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδες Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, τουριστικών λεωφορείων , αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η ευαισθητοποίηση στις ειδικές “ομάδες κρούσης”  αυξάνει την ετοιμότητα τους  και  επεμβαίνουν για να διαχειριστούν έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας ,όπως μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, έναν από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών που είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων. Ως πιστοποιημένοι εφαρμοστές επεμβαίνουν για εφαρμογές καθαρισμού απολύμανσης αλλά και την πλήρη αποκατάσταση χωρίς Υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Επί πλέον επεμβαίνουν  πριν ή/και μετά των εφαρμογών  σε κρότωνες ή ψύλλους που μπορεί να μεταδώσουν μη ιογενή νοσήματα. (Αγροτουρισμός). 

Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους  χώρους των Green & Clean Rooms

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:‎ https://klintec.gr/αδιαφορία-ήκαι-α…μία-μιας-ολοκληρ/