Τα περί ‘’εσωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων ’’ το ανάγνωσμα !!

Τα περί ‘’εσωτερικών περιβαλλοντικών παραγόντων ’’ το ανάγνωσμα !!

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προστασία της υγείας, αλλά και αυτής της ίδιας της ζωής του ανθρώπου, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος θανάτων λόγω της ρύπανσης -επιμόλυνσης -του εσωτερικού αέρα, όπου τα μικροσκοπικά σωματίδια ΡΜ 2,5 να αυξάνεται με την μεγαλύτερη  πιθανότητα να  εισπνέονται βαθιά μέσα στους πνεύμονες. Οι μελέτες εκτιμούν ότι , μια μείωση ακόμη και στα μεγαλύτερα σωματίδια ΡΜ10 μπορεί να μειώσει σημαντικά τις νοσηλείες έως και μεγάλους κίνδυνους θανάτων .

Για την μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων   αλλά και για την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους  υπάρχουν αναφορές και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ήμαστε υποστηρικτές στις, (Προτεινόμενες στρατηγικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας, για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας) καθώς η ποιότητα του αέρα και στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι η κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.!!

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πολλές ασθένειες συνδέονται με την έκθεση του ανθρώπου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, λόγοι που δεν  θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

Οι ερωτήσεις πολλές για ξενοδοχειακούς χώρους -εντός δωματίου – ποια η διάφορα μεταξύ,  οικολογικού, βιολογικού, αντί- αλλεργικού και Βιο – καθαρισμού  στρωμάτων, με άμεσα διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν χρησιμοποιούνται χημικά-νερό-ατμός και την χορήγηση ειδικού πιστοποιητικού εφαρμογών, από 2€ έως 15€

 Αν γίνει μελέτη στα σχετικά άρθρα….

..όπου και οι διενεργούντες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες,  όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Έτσι με την προσαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

..θα διαπιστώσετε ότι η αντιμετώπιση με το μικρότερο κόστος ενάντια στο πολλαπλώς πανάκριβο κόστος της ασυμβατότητας είναι η   ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ .

‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ και  επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα .

Με την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα  θωρακίζουμε τους εσωτερικούς χώρους, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με  συσκευές  που εντάσσονται στην ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’, μιας Κατοχυρωμένης Πατέντας με Τεχνολογία  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησηςκαι κατασκευής .Ένα μοναδικό σύστημα Παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά-  στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα.

Αυτές οι συσκευές παρότι δεν αποτελούν μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιούνται και επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους. Μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Είναι ένα Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα , λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  –του αύριο-  Σήμερα! Οι δε Πιστοποιήσεις των καλύπτουν πλήρως και τα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού για την επαρκή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα 

Χρειάζεται Προσοχή έως ότου η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας βγάλουν τα συμπεράσματα για τις προδιαγραφές που θα τηρούν συμπληρωματικά οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα  για την προστασία της Δημόσιας υγείας . (Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα ’’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’)

Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες   ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την  αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) ,μαζί με την (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης την Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών χώρων , όπως υπάρχει στην  Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

Θα πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στις μεθόδους -υλικά ή/και εξοπλισμό- για τα οποία   στην έκθεση έρευνας αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212  διαπιστώνεται έλλειμμα στη γνώση , σχετικά με την ποσότητα σε συγκέντρωση ελευθέρων ιόντων αργύρου στο περιβάλλον, η/και  σε καθαριστές αέρα που να θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων.

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από τις πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινήςμε τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας, όπου δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος με ‘’μηχανική πρόληψη κατά των  λοιμώξεων’’. Συμβάλει δε στο ανώτερο επίπεδο εξασφάλισης της υγειονομικής ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων ελαχιστοποιώντας την εξάπλωση των Λοιμώξεων.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Επιβαρύνουν  οι ‘’εσωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ’’ την υγειονομική μας ασφάλεια και πως ;

Ασφαλώς και επιβαρύνουν, όταν δεν γίνεται ορθή χρήση των εφαρμογών ,για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών χώρων.

  • Δημιουργία επιμόλυνσης- με όποια ονομασία γίνει – καθαρισμός στρώματος, χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου.
  • Δημιουργία επιμόλυνσης ( χημικό κοκτέιλ) με όποια μέθοδο και αν γίνει εφαρμογή απολύμανσης χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου-πριν και μετά.
  • Δημιουργία επιμόλυνσης ( χημικό κοκτέιλ) με όποια μέθοδο και αν γίνει εφαρμογή απεντόμωσης, (με την παρουσία επιστήμονα και αναγγελία στο ΥΠΑΑΤ.) , χωρίς απορρύπανση ,καθαριότητα του χώρου και περιβαλλοντική εξυγίανση κατ όγκο m³ του δωματίου-πριν ή/και μετά. (Πχ, κοριοί, ακάρεα των πτηνών, ψύλλοι,   έντομα υφασμάτων – χαλιών,) Τα ακάρεα (Dust mites), το ακαρι της ψώρας, τα αρπακτικά ακάρεα, και οι ψείρες του σώματος δεν χρειάζονται βιοκτόνα για την εξόντωση τους.

Αν και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο παραμένει στην δική τους ευθύνη, μια ευκαιρία λοιπόν για  να συμμετάσχετε με τις δικές σας ανησυχίες , μιας και οι ευθύνες ανήκουν και στις δυο πλευρές.

Αιτήσεις για τα ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Το ευχάριστο είναι ότι δημιουργούνται όλο και νέες ειδικές “ομάδες κρούσης” με διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται από προσωπικό με πιστοποιημένη επιμόρφωση, εξειδικευμένο εξοπλισμό  και βεβαιωμένη εκπαίδευση στην πράξη.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://klintec.gr/τα-περί-εσωτερικών-περιβαλλοντικ/ ‎