‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

‘’Λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους’’ και για τα επαγγελματικά εν χρήσει βιοκτόνα ;

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα,  σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας,  των εν χρήσει βιοκτόνων από τους επιστήμονες. 

Όπως έχω αναφερθεί επανειλημμένα, η ανάδειξη του αυτονόητου μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας ως αιτία μιας αξιόποινης πράξης με ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση .

  • Με την χρήση βιοκτόνων σε κατοικημένους  χώρους  από τους υπεύθυνους επιστήμονες πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται (528/2012), διότι τα βιοκτόνα ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου χρήσης τους.

Η επιτακτική ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων αναδεικνύει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών  της μη χρήσης χημικών, ως απαιτούμενα συμπληρωματικά μέτρα περιορισμού στο ελάχιστο της χρήσης των βιοκτόνων.

  • Μπορεί η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική και υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους , να γίνεται ζήτημα αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων (δυσλειτουργικών), όπου  αναφέρεται σε ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία, άλλα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας , χωρίς να προκύπτει η διαφορετική έννοια του ‘’κατά το δοκούν’’.

Τέλος επισημαίνεται ότι λόγω της παρεμφερούς φύσης της εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων, καθώς και των παρόμοιων τρόπων επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η λήψη επιπλέον μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού για την μείωση των πηγών ρύπανσης του αέρα εντός του εσωτερικού  χώρου από χρήση βιοκτόνων και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Έτσι θα καλύπτονται και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την διάταξης   Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), Άρθρο 03 (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ. λπ.), καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Αλλά και τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)  «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» όπου συμπεριλαμβάνει και τους (Βιολογικούς παράγοντες)  αλλά και το  εν ισχύ (π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων. Εκτός όμως από την υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων της διαχειριστικής και εφαρμοστικής τεχνικής μελέτης ,για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Υγειονομικά Υπεύθυνο Επιστήμονα ή από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Όπως και η εκτίμηση επαγγελματικής & περιβαλλοντικής έκθεσης (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) πρέπει υπογράφονται από τον προαναφερόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα.

Μετά και από τα προβλήματα που δημιουργούνται , απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια και το ανθρώπινο δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα (ΠΟΥ) οι φιλοξενούμενοι στους εσωτερικούς χώρους ,  οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες,  σε  επιχειρήσεις- εταιρίες , θα πρέπει  να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους,  για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ακόμα και με συνεργασίες.

Οι Υγειονομικά Υπεύθυνοι Επιστήμονες, σε επιχειρήσεις- εταιρίες ,  φροντίζουν να υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Οι  αναθεωρήσεις είναι ένα θετικό βήμα, όταν στην πηγή ή / και την βάση της ενημέρωσης προστεθούν εμπειρίες , που αποκτήθηκαν από την πείρα σε πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές, ώστε να προλάβουμε ή/και να αποτρέψουμε φαινόμενα ”επιταχυντών’’ διασποράς κινδύνων.

Στην KlinTec με το πρόγραμμα  Clean Volume at living environment  θέτουμε στόχο για την ‘’μηδενική ρύπανση’’ του εσωτερικού περιβάλλοντος ,ως επιτακτική ανάγκη εξάλειψης του διαχρονικού προβλήματος. Ως αρχή της προληπτικής μας δράσης είναι η εξασφάλιση της διασφαλισμένης ποιότητας , σε υψηλό επίπεδο προστασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι συμπληρωματικές μας μέθοδοι καλύπτουν πλήρως και τα  ειδή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της παρουσίας κοριών σε χώρους καταλυμάτων στην Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ.67071/18/12/2023) για την ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών). 

Εφαρμόζοντας  λοιπόν ένα δομημένο μοντέλο ολιστικής προσέγγισης με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότητα  της Καινοτόμου Ενεργητικής Υγειονομικής Εξασφάλισης   είτε για την μεγιστοποίηση της  προχωρημένης Προληπτικής Υγιεινής , με διασφαλισμένη την προστασία για την Δημόσια Υγεία, οι ενδεδειγμένες και επικεντρωμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις, παρέχουν την δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα.

Έννοιες  που προδίδουν  Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των  διαμορφωμένων προγραμμάτων για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών. Εν γένει θεωρούνται δεδομένες και μη διαπραγματεύσιμες ,ως προς την ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής. Στηρίζονται δε στην άρτια υλοποίηση των ολοκληρωμένων εφαρμογών , με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

«Εν κατακλείδι». 

Επανειλημμένως έχω επισημάνει ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση , όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια σε τομείς πρόληψης για πριν ή/και μετά το πέρας των εργασιών, σε ολοκληρωμένες διαχειριστικές εφαρμογές βιοκτόνων, (απεντόμωση , μυοκτονία ,).  Θα πρέπει η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας να μας επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε την υγιεινή και ασφάλεια μας, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή οικονομικής και ιατρικής φροντίδας.

  • Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ψηφιακής πρόσβασης για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων- φιλοξενούμενων αποκτά καινοτόμα πρόσβαση κρίσιμης σημασίας, μιας και θα μπορούσε να συνδράμει  για  να μειωθεί κατά πολύ το (σύνδρομο υπερ-χρήσης βιοκτόνων), όπου μέσα από την αμέλεια– αδιαφορία προκύπτει ‘’ηθελημένη’’ απελευθέρωση ρύπων βιολογικών παραγόντων, ως διαχειριστική  ενέργεια μιας αξιόποινης πράξης απέναντι στην Δημόσια Υγεία.
  • Θα πρέπει ίσως και στο ΥΠ.Α.Α.Τως κατεπείγονμε κινητήριο μοχλό την προώθηση της ψηφιακής πρόσβασης, να φροντίσουν  διορθωθούν τα προβλήματα, με σχετική π.χ( ΚΥΑ), έτσι ώστε με την  ολοκληρωμένη περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους ,να διορθωθούν και τα προβλήματα που απορρέουν από την μη ορθή τήρηση των ( Υπαρχόντων ΚΑΔ   (81.29.11.03))κλίνοντας συγχρόνως τα’’ παραθυράκια’’ -για ξεκάθαρες εφαρμογές, ξεκινώντας από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ .Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής πρόσβασης, είναι αναγκαίο να υπάρξει συντονισμένη δράση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. (Υπουργεία και Περιφερειακές  Ενότητες της χώρας)

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα,  ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Όπως  συχνά αναφέρω, ο καθένας μας   από το ‘’δικό του μετερίζι ’’ και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται.  Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.  Η  πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Ενσωματώσου και ‘σύ στην ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής.

Με το πρόγραμμα  Ένας Υγειονομικά Υπεύθυνος Σύμβουλος δίπλα σας.!!! ,για συνεργασία σε όλες τις Περιφερικές ενότητες. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη των  πρακτικών εφαρμογών στην πραξη για την  Περιβαλλοντική και Υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων.  Ζητείστε να ενημερωθείτε για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα με την Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή  και φροντίδα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Κοινοποίησε το: Κάθε Κοινοποίηση ή αναφορά σας για εμάς, δεν είναι έμμεση διαφήμιση. Υποστηρίζοντας  Ημερίδες και Σεμινάρια, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, μεταφέρουμε την θεωρία  …συμπληρωματικά στην πράξη. Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :   https://klintec.gr/λέμε-τα-πράγματα-με-τ-όνομά-τους/ ‎